Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line   संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा

Shri. Pandurang Pole jpg

श्री. पांडुरंग पोले , भा.प्र.से.,
जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी,
लातूर, महाराष्‍ट्र.
जिल्‍हाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय हे आर्थिक उदारीकरण व जागतीकीकरण बदलाच्‍या दृष्‍टीकोनातून सर्वसामान्‍य नागरिकांना केंद्रस्‍थानी ठेवून मुलभूत सेवांवर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. यामध्‍ये सर्वकष माहिती तंत्रज्ञानाने म‍हत्‍त्‍वाची भुमिका बजावली आहे. या संकेतस्‍थळावर लातूर जिल्‍हयासंबंधी जिल्‍हयाची रचना, ऐतिहासीक पार्श्‍वभुमी, भौगोली‍क स्‍थान, पर्यंटन स्‍थळे, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती, ई-प्रशासन, माहिती अधिकाराबाबतची माहिती, संजय गांधी/इंदिरा गांधी योजनेच्‍या लाभार्थीच्‍या यादया, द्रारिदय रेषेखालील पात्र उमेदवाराच्‍या यादया, भूंकपग्रस्‍ताची यादी आणि यासोबत पर्यजन्‍यमानाच्‍या नोंदी, पाणी पातळी बाबतची माहिती, छांयाचित्राचे संकलन, दुरचित्रवाणीचे संकलन, ई-पुस्‍तके, ई-ग्रंथालय, आधार, व्हिजन डायुमेंन्‍ट-2032 व इतर संकेतस्‍थळांशी जोडणी इत्‍यादीबाबत सवर्कष माहिती संकलीत करण्‍यांत आलेली आहे.
हे संकेतस्‍थळ मुख्‍यतः सर्वसाधारण माहितीच्‍या दृष्‍टीकोनातून तयार करण्‍यांत आलेले आहे. आम्‍ही आमच्‍या सर्व परिने लातूर जिल्‍हयातील सर्वसामान्‍य माणसांना आवश्‍यक असलेली विविध क्षेत्रातील माहिती अंतभूर्त करण्‍यांचा प्रत्‍यन केलेला आहे. या व्‍यतीरिक्‍त विशिष्‍ट व सविस्‍तर माहितीसाठी उपभोक्‍त्‍यांनी कार्यालयाशी व्‍यक्‍तीशः संपर्क करावा. मला खात्री आहे की, हे संकेतस्‍थळ माहिती प्रसारासाठी आणि जागरूकता निर्माण करण्‍यांसाठी उपयुक्‍त ठरेल.

जिल्हाधिकारी संदेश...
जिल्‍हयाची माहिती
right दृष्‍टीक्षेपात जिल्‍हा
right जिल्‍हयाची संक्षिप्‍त माहिती
right जिल्हा व तालुक्यांचे नकाशे
right जिल्‍हयातील मुख्‍य स्‍थळे
right छायाचित्र संग्रह
right भारताची जनगनना 2011
right जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी, लातूर यांची यादी
right जलाशयातील पाणीसाठा
right लातूर वैशिष्‍टये
right जलपुन:र्भरण अभियान
आणखी...
ई - सुविधा
right अधिकार अभिलेख पत्रक(7/12)
right राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
right मालमत्‍ता पत्रक
right लातूर सेतू ऑनलाईन
right चित्रफित संग्रह
right ई-बुक
right सेतु सुविधा केंद्रातून दिल्‍या जाणा-या शासकीय सेवा
right रेल्‍वे वेळापत्रक
right एन.आय.सी.
right ई लोकशाही प्रणाली
right परीपत्रके
आणखी...
महसूल विभाग
right चारा टंचाई व पाणी टंचाई २०१४-१५
right पिक कर्जाबाबतचे आदेश
right दुष्काळ सद्रुश्य जाहिर केलेल्या गावांची यादी सन २०१५-१६
right अपर जिल्‍हाधिकारी यांचे कक्षाशी संबंधित
right सज्‍जानिहाय महसूली गावे
right महसूल मंडळनिहाय तलाठी सज्‍जे
right टंचाई निवारणार्थ केलेल्‍या उपाययोजना
right विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची यादी
right पर्जन्‍यमान - 2015
right जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन
right नागरीकाची सनद
आणखी...
माहितीचे जाळे
right माहिती अधिकार
right जिल्‍हा प्रशासनाची उल्‍लेखनिय कामगिरी
right पर्जन्यमापक संयत्राचे ठिकाण व माहिती
right जि.प.पं.स.निवडणुक 2012
right जनगणना 2011 चे प्रशिक्षण व मार्गदर्शक सुचना
right भरती प्रक्रिया
right स्‍वातंत्र सैनिकांची यादी
right जिल्‍हा माहिती कार्यालयाची बातमी
right अनुकंपा उमेद्वारांची यादी
right पोस्टाची सुविधा- लातूर जिल्हा
आणखी...
शासकीय योजना / कार्यक्रम
right संजय गांधी निराधार अनुदान योजना right
right श्रावणबाळ सेवा - राज्‍य निवृत्‍ती वेतन योजना right पशुसर्वंधन विभागांतर्गत योजना
right इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृती वेतन योजना right राजीव गांधी जिवनदायी आरोग्‍य योजना
right किशोरवयीन प्रजनन व लैंगिक आरोग्‍य कार्यक्रम right जननी सुरक्षा योजना
right संपर्क कक्ष आणि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम right मागासवर्गीय अर्थिक विकास महामंडळाने कर्ज मंजुर करण्यात आलेल्या लाभार्थ्याची यादी
right गांव तेथे क्रीडागंण right
right ग्रामीण / शहरी भागातील युवक मंडळांना अर्थसहाय्य
आणखी...
सतत भेटावयाची संकेतस्थळे लातूर गुगल नकाशावर
right स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ -उपकेंद्र लातूर

View Larger Map
right महाराष्ट्र शासन
right भारत सरकार(India.gov.in)
right डाटा पोर्टल भारत सरकार(data.gov.in)
right भारतातील जिल्हे
right बाजार समीती(Agmarknet)
right रेल्वे आरक्षण(IRCTC)
right रोजगार व स्वयंरोजगार
right मराविम वीज पेमेंट
right बस आरक्षण
right भा स नि लि शुल्क देयक
right इ पीडीयस
right यन यस ए पी
right Mahatma Gandhi NREGA
right जिल्हा न्यायालय
right आर टी ओ (RTO)
right राष्ट्रीय सांप्रदायिक सदभावना प्रतिष्टान (NFCH)
right राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)
right महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग
right राष्ट्रीय महिला आयोग
elibraryGR searchUID
CourtCases GR search mygov.in dial.gov  nvsp
चालु घडामोडी
निवडणुक विभाग...
right मतदार यादी
आणखी...
पुरवठा विभाग...
right शिधापत्रिका धारकांची यादी epds
right धान्‍य तालुका नियतन व वाटप
right सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था
right आणखी...
नियोजन विभाग...
right जिल्‍हा वार्षिक योजना 2011-12
right जिल्‍हा वार्षिक योजना 2010-11
आणखी...
पुनर्वसन विभाग...
right कलम 11 अंतर्गत नोटीस
right भुकंपग्रस्‍त व्‍यक्‍तींची यादी
आणखी...
इतर विभाग...
right आस्‍थापना विभाग
right गौणखनिज विभाग
right जि.प.लातूर
आणखी....
लातूर जिल्हयातील जलयुक्त शिवाराची कामे
लातूर जिल्हयातील चित्र संग्रह
facebook link Twitter link gmail link wikipedia link Bing link
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
अस्वीकारणीय : या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,लातुर यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, लातुर कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही. email ID : feedback.latur@gmail.com