Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    A+   A   A- Home   H_line District Administration  H_line e-Governance  H_line Public Representatives  H_line Contact Us मराठी
Search in Site
ई-गव्‍हर्नन्‍स
ई-डिस्‍ट्रीक्‍ट

महा ई-सेवा केद्र

कनेक्टिव्हिटी (MSWAN)

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर

राष्‍ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

आयटीसंबंधी शासन निर्णय/परिपत्रक

महसूल प्रशासनात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर
लातूर जिल्हधयात सर्व तहसिल कार्यालयात व जिल्हायधिकारी कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फारन्सस हॉल स्थालपित करण्याहत आलेला असून शासन/ मा विभागीय आयुक्तळ यांच्या समवेत होणा-या बैठका हया व्हिडीओ कॉन्फीरन्साद्वारे घेतल्याम जातात. तसेच सर्व महसूल अधिकारी यांच्या समवेत होणा-या महावार बैठका हया व्हिडीओ कॉन्फसरन्सूद्वारे घेतल्या जातात. लातूर जिल्हैयातील सर्व तहसिलदार /उपजिल्हााधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयाचे ई-मेल आयडी तायार करून घेण्यागत आले असून सर्व पत्रव्य वहार हा ई-मेलद्वारे केला जातो. तसेच तात्कागळ कामासाठी एसएमएसचा वापर केला जातो.
लातूर जिल्हा5 वेबसाईटवर सर्व जनतेस पहाण्या्साठी अर्धन्याठयीक कामकाजातील न्याीयविवाडे - आरओआर/आरटीआय/ग्रामपंचायत निवडणुक इत्याजदी उपलब्धव करून देण्यारत आलेली आहेत. जिल्हाव वेबसाईटवर मागील 54 वर्षांची दैनंदिन पर्जन्य‍मानाची माहिती ठेवण्यांत आलेली आहे.
सेतू सुविधा केंद्रामार्फत देण्यावत येणा-या सुविधेमध्ये वाढ करून विविध शासकीय कार्यालयाच्यांा मिळून 215 सेवा सध्याध नागरिकांना पुरविण्याहत येत आहेत. सदरील 215 प्रकारच्याा सेवांचे दाखले व अर्जाचे नमुने http://latursetuonline.com या वेबसाईटवर नागरिकांसाठी ठेवण्यावत आलेली आहेत.
जिल्हारधिकारी कार्यालयात मध्य‍वर्ती आवक-जावक शाखेत टपाल नियंत्रण पध्दातीच्याल प्रणालीचा अवलंब करण्याित येत आहे. तसेच जिल्हारधिकारी कार्यालयात येणा-या नागरिकांकरिता सहज माहिती उपलब्धर व्हारवी म्हयणुन सन 2008 पासून Touch Screen Kiosk सुरू करण्यारत आलेला आहे.
शासन आदेशानुसार दर महिन्याशच्यात पहील्यात शनिवारी टेंक सॅटरडे साजरा करण्यादत येत असून त्या्त सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तंज्ञाकडून प्रशिक्षण देण्‍‍यात येत आहे.

The Official Site of Latur District
latur district website latur district website AGMARKNET latur district website latur district website ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** latur district website
Contact Us Site Designed & Developed by Site Map

No. of Visitors since 13th June, 2011.

Latur District Website

National Informatics Centre
Department of Information Technology,
Ministry of Communications and Information Technology,
District Centre Latur.

Site is best viewed in Internet Explorer 7 & above with resolution 1024x768

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com