Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    A+   A   A- Home   H_line District Administration  H_line e-Governance  H_line Public Representatives  H_line Contact Us मराठी
Search in Site
जलयुक्त अभियान
मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून मांजरा नदी खोलीकरण व रुंदीकरण माहिती

1.अंदाजपत्रक व संगणकीय टोट्ल स्टेशन सर्व्हेक्षण

2.छायाचित्र संग्रह

3.त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यांकन

जलपुन:र्भरण अभियान
अर्धशासकीय पत्र दिलेल्या नागरिकांची यादी

->हॉटेल,लॉज यादी

->शाळेची यदी

->उद्द्योजकांची यादी1

->उद्द्योजकांची यादी2माहिती पत्रके

जलपुन:र्भरण केलेल्या गृहस्थांची यादी दि. १८.०७.२०१६

जलपुन:र्भरण केलेल्या नागरिकांची यादी

जलपुन:र्भरण लागणारे साहित्य मिळ्ण्याचे ठिकाणे

जलपुन:र्भरण काम करणाय्रा सामाजिक संस्था

प्रशिक्षित गवंडी/प्लम्बरची यादी

व्रतपत्राचे कात्रण

प्रभाग अधिकाय्रांची यादी

latur district website latur district website AGMARKNET latur district website latur district website ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** latur district website
Contact Us Site Designed & Developed by Site Map

No. of Visitors since 13th June, 2011.

Latur District Website

National Informatics Centre
Department of Information Technology,
Ministry of Communications and Information Technology,
District Centre Latur.

Site is best viewed in Internet Explorer 7 & above with resolution 1024x768

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com