Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
मागासवर्गीय अर्थिक विकास महामंडळाने कर्ज मंजुर करण्यात आलेल्या लाभार्थ्याची यादी

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादीत, मुंबई. विशेष घटक योजने अंतर्गत लाभार्थी यादी सन२०१३-१४ व २०१४-१५

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ (मर्या) जिल्हा कार्यालय, लातूर बिज भांडवल योजना लाभार्थी यादी सन२०१३-१४ व २०१४-१५

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वीत्त व विकास महामंडळ (मर्या) जिल्हा कार्यालय, लातूर बिज भांडवल योजना लाभार्थी यादी सन२०१३-१४ व २०१४-१५

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या, मुंबई बिज भांडवल योजना लाभार्थी यादी सन२०१३-१४ व २०१४-१५

लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे महामंडळ ,लातूर. बिज भांडवल योजना लाभार्थी यादी सन२०१३-१४ व २०१४-१५संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com