लातूर जिल्हापरिषद
अंतिम मतदार यादी

CitizenSearchPdf

Sr No. File Name File Size (In MBs)
1 खंडाळी 0.21
2 हाडोळती 5.36
3 शिरुर ताजबंद 5.86
4 अंधोरी 5.90
5 किनगाव 6.17
6 सावरगाव रोकडा 5.95
7 वांजरवाडा 6.15
8 माळहिप्‍परगा 5.94
9 घोणसी 6.21
10 वाढवणा बू 6.27
11 तोंडार 5.23
12 नळगीर 5.24
13 निडेबन 5.59
14 लोहारा 5.35
15 दवर्जन 5.25
16 तोगरी 5.28
17 बोरोळ 5.56
18 वलांडी 5.45
19 जवळगा 5.46
20 येरोळ 5.23
21 साकोळ 5.91
22 जानवळ 5.70
23 चापोली 5.83
24 रोहिणा 5.94
25 वडवळ (ना) 6.44
26 नळेगाव 4.53
27 पानगाव 5.20
28 खरोळा 6.26
29 कामखेडा 4.94
30 पोहरेगाव 6.24
31 महापूर 5.92
32 भातंगळी 5.75
33 बाभळगांव 6.20
34 पाखरसांगवी 5.81
35 हारंगुळ बु 6.07
36 काटगाव 5.83
37 गाधवड 5.37
38 मुरूड 6.06
39 निवळी 6.72
40 एकूरगा 6.70
41 हासेगांव 5.64
42 आलमला 5.63
43 खरोसा 5.24
44 लामजना 5.35
45 आशिव 5.80
46 भादा 4.78
47 उजनी 4.93
48 मातोळा 5.93
49 किल्‍लारी 5.18
50 निटुर 5.67
51 अंबुलगा बु. 4.69
52 हलगरा 4.80
53 औराद शहा. 4.64
54 शेडोळ 5.85
55 मदनसुरी 5.39
56 सरवडी 5.44
57 कासार बालकुंदा 6.28
58 कासार सिरसी. 5.91