Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी अहमदपूर
अ क्र. गावाचे नाव रास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1अहमदपूरके.आर.शिवपुजे
2अहमदपूरजे.आर.सोनी
3अहमदपूरएच.एन.आरसुडे
4अहमदपूरबी.बी.मिरकले
5अहमदपूर बी.आर.कांबळे तर्फे के.जी.मद्रेवार
6अहमदपूरआमीरोदीन काझी
7अहमदपूरचे.वि.से.सो. जगदेव पाटील
8अहमदपूरता.ख.विक्री संघ वसंत शेटकार
9अहमदपूरएम.बी.कोरे
10अहमदपूरबी.आर.कांबळे
11अहमदपूरसौ.एस.आर.इनामदार
12अहमदपूरसो.एस.एन.कांबळे
13अहमदपूरएस.बी.उटगे
14अहमदपूरसौ.आर.बी.हिवरे
15अहमदपूरसय्यद जब्‍बार स.चांद
16आनंदवाडी(हा)एन.एस.कबीर
17आनंदवाडी(का)एम.ए.सयद काळेगाव तर्फे आनंदवाडी
18आंबेगावएस.एन.जगताप
19आजणी खुर्दआर.जी.चेबळे
20आजणीवाडीसौ.एस.डी.यलगटे
21आंधोरीआर.बी.येमली गुंजोटी तर्फे अंधोरी
22आंधोरीपी.व्हि.लोभे
23आंधोरीजी.एस.मिटकरी
24आंधोरीएस.पी.कांबळे
25ब्रम्‍हपुरीबी.व्हि.डिकळे
26बेलुरजी.डी.गुंडरे
27ब्रम्‍हवाडीडि.के.चाटे (मयत)
28बोडकाचे.वि.से.सो. आत्‍माराम पाटील
29बाबळदराचे.वि.का.से.सो.
30बोरगांवएस.एस.टेकाळे
31भुत्‍तेकरवाडीनुर महंमद शरीफ
32चोबळीबी.ए.पाटील
33चिखलीचे.वि.से.सो.चंद्रकांत चाटे
34चिखलीडि.एन.चाटे
35चिलखाएम.के.होळकर
36धसवाडीव्हि.डी.देशमुख
37धानोरा खुई.एस.काळे
38दगडवाडीएम.पी.मुंढे
39देवकराएम पी मुंडे तर्फे देवकरा
40 ढाळेगांव(दु.नं.1)एच.एन.साबदे वैरागड तर्फे
41 ढाळेगांव(दु.नं.२) चे.वि.से.सो.लक्ष्‍मण मुसने
42धानोरा बुएन.के.पिनाटे
43फत्‍तेपुरडि.एन.भंडे
44गंगाहिप्‍परगाडि.बी.कदम
45गोथाळाएन.आर.पाटील
46गादेवाडीएस.एस.भारती
47गुट्टेवाडीआर.व्हिी.गुट्टे
48गुंजोटीआर.बी.यमले
49गुगदळजी.के.कांबळे
50हाळणी एम.पी.देशमुख
51हिरालाल तांडाएन.टी.राठोड
52हिप्‍परगा का.बी.एम.जंगापल्‍ले
53हासर्णीचे.वि.से.सो. लक्ष्‍मण पाटील
54हागदळव्हि.डी.मुंढे
55हिप्‍पळगांवएस.पी.कांबळे
56हंगरगाएस.एम.पवार
57हिंगणगांवबी.डी.कांबळे किनगांव तर्फे हिंगनगाव
58हिप्‍परगा को.सचिव वि.से.सो.
59व्‍होटाळाव्‍ही आर मुंडे लांजी तर्फे व्‍होटाळा
60हाडोळतीएस.डी.मलशेटे
61हाडोळतीचे.गुरूदत्‍त दुध संस्‍था अनुसया पवार
62हाडोळती चे.वि.से.सो. अभिनव पवार
63हंगेवाडीएम.व्हि.बावगे किनगांव तर्फे हंगेवाडी
64जांबजे.आर.होनराव
65जवळगाचे.वि.से.सो. नामदेव कचवे
66कोळवाडीआर.ई.बुधवारे
67किनगांवएस.आर.चावरे किनगाव तर्फे एस.जी.भारती
68किनगांवएस.आर.चावरे
69किनगांवएम.व्हि.बावगे
70किनगांवबी.डी.कांबळे
71काळेगांवएम.ए.सय्यद
72खंडाळीए.बी.माने
73खंडाळीएस.टी.शिंगडे
74खंडाळी तांडाआर.टी.राठोड
75कोकणगाचे.वि.से.सो.नामदेव कचवे
76किनी (कदु)चे.वि.से.सो.संजय पाटील
77कुमठा बु.ए.आर.कांबळे
78कुमठा बु.चे.वि.का.से.सो.
79कौडगांवएस.जी.कांबळे
80खरबवाडीश्रीमती के.आर.कलवले
81खानापुरए.एस.खानापुरे
82कोपराएम.के.आचार्य
83कोपराचे.वि.से.सो. मदन पलमटे
84केंद्रेवाडीचे.वि.का.से.सो.
85कोळवाडीडी.एस.दहिफळे
86लांजीव्हि.आर.मुंढे
87लिंगधाळएम.व्हि.नागीमे
88लेंडेगावएच.एन.साबदे वैरागड तर्फे लेंडेगाव
89मांडणीसौ. एस.पी. कदम
90माळेगांव खु.चे.वि.से.सो. चेवले
91मांगदरीआर.के.वाघमारे
92मोघाबी.पी.हारगीले
93माकणी डी.टी.जाधव
94मोरेवाडीव्हि.एस.लव्‍हराळे
95मुळकीए.एन.मुंढे
96मेथीएस.एस.माने
97मोळवणएन.व्हि.दहिफळे
98मोळवणवाडीव्हि.व्हि.चाटे
99मोहगांव दु.नं.१व्‍ही.व्‍ही.चाटे मोळवण तर्फे मोहगाव
100मोहगांव दु.नं.२व्‍ही.व्‍ही.चाटे मोळवण तर्फे मोहगाव
101मावलगांवपी.एम.भदाडे
102मानखेडआर.पी.भिकाणे
103महादेववाडीबी.एल.मुस्‍के
104मरशिवणीसौ.आर.बी.गवळी
105मरशिवणी तांडासय्यद जब्‍बार स.चांद अहमदपूर तर्फे मरशिवणी तांडा
106नागझरीएस.एस.सुर्यवंशी
107नांदुरा खु.के.एन.जाधव
108नांदुरा बु.चे.वि.से.सो. लक्ष्‍मण मुसने
109नरवटवाडीएन.एस.नरवटे
110नागठाणाबी.पी.माकणे
111पेमातांडाआर.जी.चव्‍हाण
112पारडि.एम.कराड
113परचंडाइ.एम.रड्डेवाड
114पाटोदाचे.वि.से.सो. कोपरा तर्फे पाटोदा
115रुध्‍दाचे.अभिनव दुध संस्‍था पांडूरंग केद्रे
116रुईए.एच.पाटील
117राळगाएस.एच.राठोड
118रुई तांडाजी.एम.चव्‍हाण
119सुमठाणाचे.वि.से.सो. शालूबाई पोले
120शिरुर ता.चे.वि.से.सो. बब्रुवान उगीले
121शिरुर ता.चे.महेश नागरी पत संस्‍था मंचकराव पाटील
122शिरुर ता.जे.आर.वाघमारे
123सांगवी सु.शेख रफीयोदीन
124सुनेगाव शे.डी.बी.कदम गंगाहिप्‍परगा तर्फे सुनेगाव शेंद्री
125सुनेगांव सां.ए.जी.पोले
126शेनीएन.आर.फड
127शिंदगी बुके.ए.कदम
128सावरगांव थोटशेषेराव पाटील
129शिंदगी खु.व्‍ही एम परतवाघ उजना तर्फे सिंदगी खु.
130सय्यदपुर खु.एन.पी.कानवटे
131शिवणखेड खु.डि.एल.पिटले
132सलगराबी.एस.मोरे
133सोराबी.आर.मेकले
134सावरगांव रो.चे.वि.का.से.सो.
135सावरगांव रो.श्रीकृष्‍ण दुध संस्‍था विनायक जाधव
136सोनखेडचे.वि.से.सो. नारागुडे गुनवंत
137सताळाएस.टी.महाळंकर
138शेनकुडयु.बी.नरवटे
139थोरलेवाडीचे.वि.से.सो. शिरूर ता. तर्फे थोरलेाडी
140टेंभुर्णीयु.व्‍ही गुंडीले
141तांबटसांगवीएच.डी.कदम
142तळेगांवचे.वि.से.सो. पवार विश्‍वांभर
143तीर्थव्हि.एस.पेड
144थोडगाचे.वि.से.सो. व्‍यंकट करले
145तेलगांवबी.बी.जाधव
146टाकळगांव शे.टी.पी.मुंढे
147टाकळगांव का.जी.डी.घोगरे
148उमरगा ये.डी.डी.सोमवंशी
149उमरगा कोर्ट.चे.वि.से.सो. बाबूराव गोरगीले
150उजनाव्हि.एम.परतवाघ
151उजनाएम.ई परतवाघ
152उगीलेवाडीबी.एम.जंगापल्‍ले काजळ हिप्‍परगा तर्फे उगीलेवाडी
153उन्‍नीचे.वि.से.सो. उततमराव गंगथडे
154विळेगांवएन.एम.साळुंके
155वैरागड एच.एन.साबदे
156वरवंटीबी.एच.चव्‍हाण वरवंटी तांडा तर्फे
157वंजारवाडीबी.आर.कांबळे अहमदपुर तर्फे वंजारवाडी
158वळसंगीचे.वि.से.सो. प्रविण देशमुख
159वळसंगीपी.जी.देशमुख
160वायगांवचे.वि.से.सो. दिनानाथ राचमाले
161वरवंटी तांडाबी.एच.चव्‍हाण
162वडारवाडीजी.ए.आमुगे
163येलदरीआर.ए.गुट्टे
164येस्‍तारडी.एम.ढाकणे
165शेद्री श्री गणेश महिला बचत गट सौ अनिता दयानंद काटे
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com