Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी औसा
अ क्र.गावाचे नावरास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1औसा - १चे.वि.का.स.सो.
2औसा - २चे.वि.का.स.सो.
3औसा - ३चे.वि.का.स.सो.
4औसा - ४सी.व्ही.कल्याणी
5औसा - ५व्ही.व्ही.लद्ये
6औसा - ६पी.पी.कस्तुरे
7औसा - ७आर.एस.भागुडे
8औसा - ८एस.आय.बनसोडे
9औसा - ९चे.वि.का.स.सो.
10औसा - १०चे.प्रा.स.ग्राहक भांडार
11औसा - ११चे.श्रीराम कृषी से
12औसा - १२सौ.जे.ए.कांबळे
13औसा - १३आर.व्ही.बनसोडे
14औसा - १४सौ.एस.यु.शिंदे
15औसा तांडाएन.बी.राठोड
16सारोळाटी.व्ही.भोसले
17सारोळासचिव ग्रामीण म.मं.
18एरंडीसचिव गुरुमाई म.मं.
19करजगांव -१एन.एम.दळवे
20करजगांव -२ जो.ए.डी.दळवे.
21फत्तेपुरअध्यक्ष सरस्वती म.मं.
22याकतपुरचे.वि.का.स.सो.
23बोरफळ - १यु.एस.यादव
24बोरफळ - २चे.वि.का.स.सो.
25बोरफळ तांडा जोके.एस.सय्यद टेंबी• जोड.
26खानापुर तांडाडी.एम.चव्हाण
27आलमला - १चे.वि.का.स.सो.
28आलमला - २बि.व्ही.वाडकर
29बुधोडा - १चे.वि.का.स.सो.
30बुधोडा - २एस.टी.बने
31उबंडगा खु.चे.वि.का.स.सो.
32उबंडगा बु.चे.वि.का.स.सो.
33किनीथोट -१एस.एम.मुळे
34किनीथोट -२डी.एम. चव्‍हाण
35भंगेवाडीव्ही.एम.मुळे
36येळीएस.एन.कांबळे
37देवंग्राबी.व्ही.धुमाळ
38महादेववाडीएम.जी.गोडबोले
39लोदगाडी.एम.चव्‍हाण जोड.
40होळीएम.बी.यादव
41कवठा ला.डी.एम.चव्‍हाण जोड.
42हासेगांव - १एस.जी.कोरे
43हासेगांव -२एन.एम.सुरवसे
44हासेगांववाडीसचिव श्रीदत्त म.मं.
45हासेगांव तांडाएच.डी.आडे
46गोंद्गीव्ही.एम. लंगर
47खुंटेगांवचे.वि.का.स.सो.
48हिप्परसोगाएन.जी.मुस्के
49जमालपुरहांडे एस. एम.
50सेलुएस.पी.कांबळे
51हसाळाबि.एस.पवार
52शिंदाळा जा.एस.एम.हांडे
53जावळीचे.वि.का.स.सो.
54अपचुदाएन.आर.माने
55मुगळेवाडीएस.के.मुगळे
56भुसणीएच.एन.माने
57धानोराएस.डी.सोमवंशी
58शिवणी बु.बि.व्ही.गरड
59किल्लारी - १एस.सी.दलाल
60किल्लारी -२जे.एन.हेळंबे
61किल्लारी - ३ वाणेवाडीपी.बी.बोधने
62किल्लारी - ४श्रीम.एस.एम.गावकरे
63किल्लारी - ५श्रीम.बि.एस.मुळजे
64किल्लारी का. -६चे.शेतकरी प्रा. ग्रा.भां
65किल्लारी भाग-२श्रीम.के.एस.राजपुत
66किल्लारी वाडीआरोग्य सेवा म.मं.
67किल्लारी तांडाव्ही.जी.गायकवाड
68हारेगांव - १जी.व्ही.डोंगरे
69हारेगांव - २सौ.यु.एम.माने
70लिंबाळा दाऊचे.दुध उत्पा.स.
71लिंबाळा तांडाबि.डी.जाधव
72संक्राळपी.ए.पवार
73मंगरुळव्ही.पी.बेद्गेू
74गुबाळजी.डी.शेख
75गाजनखेडापी.यु.सितापुरे
76तळणी - १वाय.एन.पाटील
77तळणी - २एस.बी.गायकवाड
78तळणी तांडासौ.एम.टी.चव्हाण
79बाणेगावव्ही.आर.तौर
80सिरसलए.ए.हांडे
81चिंचोली जो.जी.एस.बिराजदार
82गोटेवाडीए.एस.बिराजदार
83येळवट जोडलेलेपी.बी.बोधने किल्लारी
84कार्ला - १सौ.एम.पी.काळे
85कार्ला - २एम.व्ही.ढवळे
86पारधेवाडीव्ही.बी.रणदिवे
87भादा - १ जोडएस.ए. बंडे
88भादा - २ जोडएल.एस. हाजारे
89भेटा - १बी.व्ही.व्होगाडे
90भेटा - २चे.वि.का.स.सो.
91नाव्होली जोडएस.के.भंडारे बोरगांव
92अंदोराए.एच.पटेल
93बोरगांव - १एस.के.भंडारे
94बोरगांव - २चे.वि.का.स.सो.
95वडजीजी.एस.कोळी
96काळमाथापी.के.भोसले
97कवठा केजडी.प्‌.घुटे
98समदर्गाएन.टी.कसबे
99कोरंगळाएम.एच.दरोगे
100बर्‍हाणपुरजी.एस.पटणे
101लखनगांव जोडएच.टी.आडे स.वाडी
102उटी बु.व्ही.डी.लोंढे
103सतधरवाडीएच.टी.आडे
104उटी बु. जोडलेलेएच.टी.आडे स.वाडी
105सतधरवाडी तांडाबि.एच.आडे
106हळदुर्गबि.टी.कांबळे
107यल्लोरीव्ही.जी.कोरे
108यल्लोरीवाडीसौ.पी.के.सर्जे
109रिंगणी जोडलेलेजी.एन.गिराम गुळखेडा
110वरवडाडी.जी.कांबळे
111शिवली - १एस.सी.पाटील
112शिवली - २ जोडएस.सी.पाटील
113जायफळआर.जे. पवार
114मातोळा - १चे.वि.का.स.सो.
115मातोळा - २व्ही.आर.भोसले
116मातोळा - ३श्रीम.के.एस.कांबळे
117लोहटाव्ही.एम.चव्हाण
118देवताळा - १ जोसौ.एस.एम.चव्हाण
119देवताळा - २सौ.एस.एम.चव्हाण
120नागरसोगा - १चे.वि.का.स.सो.
121नागरसोगा - २चे.वि.का.स.सो.
122दापेगांवएन.टी.बनसोडे
123तुंगी बु. - १डी.एस.सुर्यवंशी
124तुंगी बु. - २वाय.एस.कावळे
125तुंगी खु. जोडलेलेडी.एस.सुर्यवंशी
126चिंचोली सोनएस.एस.देशमुख
127हिप्परगाचे.वि.का.स.सो.
128माळुंब्रा - १एन.एस.कदम
129माळुंब्रा - २ जोडएन.एस.कदम
130कवळीडी.के.जगताप
131मसलगा खु.डी.आर.पवार
132माळकोंडजीएस.आर.कुलकर्णी
133हसलगन - १डी.के.इंगळे
134हसलगन - २चे.पंडीत ज.ने.सं
135नांदुर्गा - १सांबत
136नांदुर्गा - २के.यु.देशमुख
137नांदुर्गा तांडा जोडके.यु.देशमुख जोड.
138सारणीडी.व्ही.भालेराव
139बेलकुंडअध्यक्ष रमाबाई म.मं.
140गुळखेडाजी.एन.गिराम
141.गुळखेडावाडीजी.एन.गिराम
142तावशीताडचे.दुर्गामाता गृनि.सं
143वडावरवाडीचे.वडावरवाडी सं.
144शिंदाळा लो.सी.के.मुळे
145शिंदाळावाडीव्ही.एन.मोरे
146टेम्बीके.एस.सय्यद
147वानवडाएम.पी.कदम
148शिवाजी नगरडी.एन.चव्हाण
149मनोहरतांडा जोसी.के.मुळे शिंदाळा लो
150आशिव - १चे.वि.का.स.सो.
151आशिव - २एस.आर.गायकवाड
152वांगजीसी.एम.जगताप
153मासुर्डीसौ.टी.जी.शेळके
154एकंबीव्ही.एस.सुर्यवंशी
155एकंबीवाडी जोडव्ही.एस.सुर्यवंशी
156एकंबीतांडाव्ही.आर.चव्हाण
157बिरवली - 2बी.व्ही.गोरे
158बिरवली - 1व्ही.ए.भोसले
159टाका - १एस.आर.लोखंडे
160टाका - २एस.व्‍ही.गोरे
161उजनी - १एन.व्ही.सावळकर
162उजनी - २एस.जी.बरदापुरे
163उजनी - ३व्ही.व्ही.पाटील
164चिंचोली का - १एम.एस.मुगावे
165चिंचोली का - २यु.व्ही.लांडगे
166लामजना - १ जोचे.विका.से.सो.लामजना-२
167लामजना - २चे.वि.का.स.सो.
168लामजना - ३सौ.एस.एस.धावरे
169चलबुर्गा - १चे.वि.का.स.सो.
170चलबुर्गा - २डी.टी.परिहार
171कन्हेंरीचे.वि.का.स.सो.
172जयनगरव्ही.एन.मातोळे
173वाघोलीचे.वि.का.स.सो.
174दावतपुरव्ही.टी.कांबळे
175उत्का - अ १एम.व्ही.मुळे
176उत्का -ब २ जोडएम.व्ही.मुळे
177उत्का तांडाएम.व्ही.मुळे उत्का अ
178खरोसा - १चे.वि.का.स.सो.
179खरोसा - २एस.एल.कांबळे
180आनंदवाडीसौ.एस.एम.बारतोंडे
181जाऊवाडीइश्वर हरिभाऊ डोरले
182शिवणीलखचे.वि.का.स.सो.
183शिवणीलखवाडीचे.वि.का.स.सो.
184किनीनवरे जोडडी.एस.जाधव मोगरगा
185तांबरवाडीपी.जी.उजळंबे
186राजेवाडीअध्यक्ष इंदिरा म.
187रामेगांव जोडलेलेचे.वि.का.स.सो.खरोसा-१
188चिंचोली तपसे - १चे.वि.का.स.सो.
189चिंचोली त. २ जोडचे.वि.का.स.सो.
190जवळगा पो.दे.बि.एल.काकडे
191गाढवेवाडीटी.आर.राठोड
192मोगरगा - १चे.वि.का.स.सो.
193मोगरगा-२डी.एस.जाधव
194रामवाडी जोडलेलेचे.वि.का.स.सो. खरोसा
195कुमठाके.एस.मस्के
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com