Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी चाकूर
अ क्र. गावाचे नाव रास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1शिरनाळए जी पाटील पर्यायी चे वि से सो महाडोळ
2शिवणखेड बूचे वि का से सो
3शिवणखेड बूसौ पी एन कोळगाव
4शिवणी मपी.व्ही दगडे
5बोळेगावश्रीमती एस एम इंद्गाळे
6भाकरवाडीश्रीमती ए पी गडदे
7बोरगाव बूसौ ए. व्ही तिकटे
8झरी बु.एस. आर. शिंदे
9झरी बु.टी. वाय. कांबळे
10झरी खू.डी टी सुर्यवंशी
11उजळंबचे.का.वि.से.सो.
12मुरंबीएम.व्ही गंभीरे
13महांडोळचे.का.वि.से.सो.
14महाळंग्राव्ही व्ही नागीमे
15महाळंग्रावाडीसौ. एम. व्ही. नागीमे
16महाळंगीचे सायप्रस मच्छिमार से सो
17मष्णेरवाडीबी एल देवकत्ते
18मोहदळजी. एस. निकम
19मोहनाळएम. के मिरकेले
20मांडुरकीजी.पी. शेख
21रामवाडीबी एस नागरगोजे पर्यायी चव्हाण जानवळ
22रायन्नावाडीतिकटे बोरगाव पर्यायी
23रायवाडीएस.एन. केदार
24रोहीणाआदर्श अंबिका महिला मंडळ
25रोहीणाअबिका दूग्ध व सह स
26शेळगावचे.का.वि.से.सो.
27शेळगावके.एम. सोनकांबळे
28घरणीएम.एस. पिटले
29घारोळापी. एम. कोंपले
30चवळेवाडीश्रीमती पी. टी. चवळे
31चापोलीचे.का.वि.से.सो.
32चापोलीबी एस. आलमले
33चापोलीसी.डी. तेलंगे
34चाकूरचे.का.वि.से.सो.
35चाकूरपी. के. साळी
36चाकूरजी.के.गोलेवार
37चाकूरके जी बुकटे
38चाकूरएम. आर. स्वामी
39चाकूरए.आर. शेख
40चाकूरएस. एन महालिंगे
41डोंग्रजएच. आर. कूलकर्णी
42लातूर रोडइंदिरा महिला बचत गट
43तिर्थवाडीएम. एस. शेटे
44हाणमंतवाडीसौ. एस.एम. वाघ
45तिवघाळश्रीमती एन. बी. बिरादार
46देवंग्राचे.का.वि.से.सो.
47देवंग्रावाडीबी.एन. खांडेकर
48तिवटघाळशिवराणी महिला मंडळ
49दापक्याळएस.एन. सोळंके पर्यायी
50दळवेवाडीदेवी अहिल्याबाई महिला मंडळ
51धनगरवाडीएम.आर. बांगड
52अलगरवाडीव्ही. जी. देवकते
53अजनसोंडा बू.बी.एस. कांबळे
54अजनसोंडा बू.सी. आर. सावरगावे
55आष्टाचे.का.वि.से.सो.
56अजनसोंडा खू.व्ही. जी. पाटील
57आंबूलगाएम. जी. मिरकले
58आंबेवाडीआर. एन. दूव
59आनंदवाडीडि. आर. आरदवाड
60आटोळाएम. एम. धानोरे
61जढाळाएच.बी. पाटील
62जानवळएस.एस. चव्हाण
63जानवळए.एस. कांबळे
64जानवळएन.जी. वाघमारे
65जगळपूर खुचे.का.वि.से.सो.
66वडवळ ना.चे.का.वि.से.सो.
67वडवळ ना.एस. टी. वाघमारे
68वडवळ ना.अध्यक्ष मराठवाडा ज्ञा सि स
69वडगाव एक्कीचे. प्र. शा. मा. औ. उ सह स
70वाघोलीव्ही के सोनवणे
71बेलगावएस.बी. कोसले
72ब्रम्हवाडीसी. बी. येणगे पर्यायी बांगड धनगरवाडी
73बावलगांवव्ही. एस. धनशेटे
74बनसावरगावके. बी. जाधव
75बोथीजे.के.राठोड
76बोथी तांडाव्ही. व्ही. जाधव
77भाटसांगवीडी. एल. टमके
78हाणमंत ज.जी.बी. पाटील
79हाडोळीएस.बी. चाटे
80हाळी खू.के बी जाधव बनसावरगाव पर्यायी
81हाळी खू.श्रीमती एन. बी. करडीले
82हाटकरवाडीव्ही. बी. हूडगे
83सरनवाडीसौ. के. डी. गुंतापल्ले
84सूगावए.एन. पठाण
85सूगावबी. एच. वाघमारे
86सूगावडी एस. जरीपटके
87सेवापूरतांडाजाधव पर्यायी चे. वि. का. से.सो
88सांडोळसौ. एम. जे. मुंढे
89लिंबवाडीचे. वि. का. से.सो
90लिंबाळवाडीएस.के. बिराजदार पर्यायी मिरकले आंबूलंगा
91हिंप्पळनेरचे. वि. का. से.सो
92नायगावसी. डी. तेलंगे चापोली पर्यायी
93गोविंदवाडीजी.के.गोलेवार पर्यायी
94नळेगावए एम. कूरेशी
95नळेगावव्हि.बी. रेड्डी
96नळेगावसो. ए.एन. शृंगारे
97नळेगावसी.सी. तांदळे
98नळेंगावजी. व्ही दंडे
99नागदरवाडीके.एन. जक्कलवाड
100नांदगावएस.एन. सोळंके
101नागेशवाडीबी.एस. केसाळे
102गांजूरवाडीबी.आर. शिंदे
103गांजूरचे. वि. का. से.सो
104टाकळगावचे. वि. का. से.सो
105कडमुळीइंगळे टी.एम.
106कलकोटीयू.बी. पाटील
107कवठळीश्रीमती के. टी. बड्डे पर्यायी चे वि का जगळपूर
108कबनसांगवीचे. वि. का. से.सो
109तळघाळआर. एस. पाटील
110केंद्गेवाडीटी. एस. मूढे
111हटकरवाडी (नागदरवाडी)वसंतराव नाईक महिला बचत गट
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com