Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी जळकोट
अ क्र. गावाचे नाव रास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1 रावणकोळा १ सुर्यवंशी ए.के
2 रावणकोळा २ हुंडेकर एस एम.
3 जळकोट १ हांडेबाग बी.एन .
4 जळकोट २ मठपती एस जी
5 जळकोट ३ देशमुख व्‍ही डी
6 सुल्‍लाळी चे.वि.का.स.सो
7 शेलदरा हासुळे बी.जी .
8 हळदवाढवणा चव्‍हाण बी.एन
10 बेळसांगवी ० वाघमारे बी.आर
11 धोंडवाडी धोंड बी. एस .
12 अग्रवाल तांडा राठोड एस बी
13 हावरगा माने बी व्‍ही
14 उमरगा रेतु चे.वि.का.स.सो.
15 विराळ सोनटक्‍के डी. जी
16 लाळी खु पाटील डी.के
17 शिवाजीनगर तांडा .मा राठोड डी.एम
18 ढोरसांगवी भुरकल डी.आर .
19 एकुर्का खु केंद्रे डी. आर
20 लाळी बु . पुंड ई. आर .
21 कुनकी केंद्रे जी .बी .
22 कोनाळी डोंगर चव्‍हाण जी.के .
23 डोमगाव परीवर्तन महिला बचत गट
24 पाटोदा.बु आंधुरे जी.एन .
25 सुल्‍लाळी तांडा चव्‍हाण जी.आर .
26 येलदरा सुर्यवंशी गोविंद
27 वडगाव मरसोने के.एस .
28 पाटोदा.खु नागरगोजे के.एस
29 रामपुर तांडा राठोड एम एम.
30 सोरगा सकनुरे एम एन
31 घोणसी . आंबरे एन बी .
32 वांजरवाडा १ फुलारी एन एन
33 वांजरवाडा २ शिवनगे एस एन
34 गव्‍हाण गव्‍हाणे पी के
35 केकतसिंदगी बामणे पी एम
36 गुत्‍ती सुर्यवंशी पी एस
37 अतनुर तांडा राठोड आर के
38 धामणगाव १ चट राजाराम
39 धामणगाव २ आगलावे एस जी.
40 कोळनुर चोले एस डी
41 चेरा . सोनकांबळे एस ई .
42 बोरगाव खु कानुरे एस जी
43 शिवाजीनगर तांडा राठोड एस जी
44 सोनवळा पाटील ए.व्‍ही
45 येवरी कांबळे एस एम
46 अतनुर कदम एस एन
47 चिंचोली गव्‍हाणे एस पी .
48 डोंगरगाव करडे एस एस
49 मंगरुळ कांबळे टी डी.
50 मेवापुर पाटील यु एस
51 मरसांगवी गव्‍हाणे व्‍ही बी
52 करंजी . नागलगावे व्‍ही ई
53 जिरगा पवार व्‍ही एस .
54 तिरुका पाटील व्‍ही वाय
55 जगळपुर बु चे.वि.का.स.सो.
56 उमरदरा गुटटे पी बी
57 होकर्णा पाटील एस बी
57 माळहिप्‍परगा केंद्रे सदाशिव
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com