Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी लातूर
अ क्र.गावाचे नावरास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1लातूर ०१संघमित्रा वसंत रायबोळे मार्फत ता.ख.वि.स.संस्था
2लातूर ०२चे.दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ
3लातूर ०३एस.एस.पवार
4लातूर ०४एम.पी.सोसायटी मार्फत एस.एस.पवार
5लातूर ०५एस.के.देशमुख
6लातूर ०६सुरेशकुमार चिरंजिवीलाल पपरुनिया
7लातूर ०७चे.जिजामाता सह.ग्राहक भांडार म.
8लातूर ०८व्ही.एस.नामदास
9लातूर ०९सी.एस.स्वामी
10लातूर १०चे.जिजामाता सह.ग्राहक भांडार म.
11लातूर ११चे.आनंद मा.व.सह.संस्था
12लातूर १२चे.बंजारा मा.व.सह.संस्था
13लातूर १३श्री.साईकृपा महिला बचत गट
14लातूर १४चे.उस्मानाबाद जिल्हा बंजारा संस्था
15लातूर १५श्रीमती.व्ही.बी किल्लारीकर
16लातूर १६श्रीमती.सत्यभामा क्रांत कांबळे
17लातूर १७एस.जे.कडतने
18लातूर १८चे.सरस्वती म.औ.सह.संस्था
19लातूर १९इंद्रजीत रावण कांबळे
20लातूर २०गंगाधर जी सरवदे
21लातूर २१ललीता महीला बचत गट
22लातूर २२संघर्ष अनंत होळीकर
23लातूर २३के.एल.पेंडकर
24लातूर २४के.एम.तांबोळी
25लातूर २५चे.विशाल बंजारा सह.संस्था
26लातूर २६चे.लातूर जिल्हा कृ.औ.सह.संस्था
27लातूर २७चे.विमुक्त जाती ज.संस्था
28लातूर २८दि.सहकारी मजूर संस्था
29लातूर २९आर.आर.सुरवसे
30लातूर ३०श्रृती महीला बचत गट
31लातूर ३१ए.जी.होळीकर
32लातूर ३२श्रीमती.एस.एस.सुर्यवंशी
33लातूर ३३डी.एम.मुगावे
34लातूर ३४शेख सादिकअली उस्मानसाब
35लातूर ३५चे.समता लोकसेवा प्रतिष्ठाण
36लातूर ३६व्ही.जी.माने
37लातूर ३७डी.आर.सुरवसे
38लातूर ३८चे.जनता मजूर सह.संस्था
39लातूर ३९पी.सी.पपरुनिया
40लातूर ४०चे.संजिवनी मा.व.संस्था
41लातूर ४१बी.के.जाधव
42लातूर ४२व्ही.बी.ढगे
43लातूर ४३भावसार मांगल्य महिला बचत गट
44लातूर ४४एम.आर.सोनी
45लातूर ४५चे.प्रगती ज्ञान प्रसारक मंडळ
46लातूर ४६पी.व्ही.सुर्यवंशी
47लातूर ४७के.जी.धुत
48लातूर ४८चे.साईकृपा भ.ज.सह.संस्था
49लातूर ४९चे.तालुका सह.खरेदी विक्री संघ
50लातूर ५०बी.एस.राऊत
51लातूर ५१चे.तालुका सह खरेदी विक्री संघ
52लातूर ५२संगीता अशोक शिंदे
53लातूर ५२/१मातोश्री गजराबाई पाटील म.ग्रा.संस्था
54लातूर ५३विकास शंकर खटके
55लातूर ५४चे.गंगामहीला सह.संस्था
56लातूर ५५व्ही.व्ही.पाटील
57लातूर ५६दि.सहकारी मजूर संस्था
58लातूर ५७श्रीमती.निलावती वसंत सुरवसे
59लातूर ५८चे.नागसेन मा.व.सह.संस्था
60लातूर ५९चे.मागासवर्गीय सह.ग्राहक भांडार
61लातूर ६०चे.जिल्हा कृ.औ.सह.संस्था
62लातूर ६१एस.एस.विरकर
63लातूर ६२चे.सिध्देश्वर सह.ग्राह.भांडार
64लातूर ६३आर.व्ही.धावारे
65लातूर ६४जी.एस.शेरखाने
66लातूर ६५चे.मागासवर्गीय सह.ग्राहक भांडार
67लातूर ६६टी.पी.पवळे
68लातूर ६७चे.लातूर स्वस्त धान्य दुकान असोशिएशन
69लातूर ६८चे.वसंतदादा पाटील मा.व.संस्था
70लातूर ६९चे.आनंद मा.व.सह.संस्था
71लातूर ७०चे.इंदिरा मा.व.फनिर्चर संस्था
72लातूर ७१चे.संतोष विट उ.औ.सह.संस्था
73लातूर ७२चे.मराठवाडा सह.पापड औ.संस्था
74लातूर ७३चे.अक्षयदत्त महीला ग्राहक संस्था
75लातूर ७४हनमंत विठ्ठल यादव
76लातूर ७५सप्तश्रृंगी महीला बचत गट
77लातूर ७६एम.एम.शेख
78लातूर ७७चे.महीला विकास बहू.संस्था
79लातूर ७८चे.बालाजी मा.व.सह.संस्था
80लातूर ७९चे.सिध्देश्वर सह.औ.संस्था
81लातूर ८०सौ.ज्योती दयानंद गवळी
82लातूर ८१चे.अहिल्यादेवी होळकर मा.व.स.संस्था
83लातूर ८२आर.एस.सोनवणे
84लातूर ८३शेख कलीम अब्दुल गणी
85लातूर ८४चे.मदरतेरेसा मा.व.संस्था
86लातूर ८५काशि सुदाम गंगणे
87लातूर ८६दिलीप गोरोबा हाळे मार्फत चे.नागसेन मा.सह ग्रा भांडार
88लातूर ८७चे.धम्मशिल मा.व.संस्था
89लातूर ८८चे.जागृती मागासवर्गीय महिला मंडळ
90लातूर ८९सौ.जयश्री सौदागर खारटे
91लातूर ९०करविर लक्ष्मी महीला बहू.संस्था
92लातूर ९१चे.खेडी व ग्रामीण विकास संस्था
93लातूर ९२सौ.मीनाक्षी रामचंद्र कांबळे
94लातूर ९३सौ.एस.पी.मोहळकर
95लातूर ९४माने शिलादेवी तुळशिराम
96लातूर ९५एन.डी.कल्लेकर
97आर्वीव्ही.एन.पालापुरे
98अखरवाईचे.वि.का.से.सोसायटी
99उटी खु.एम.ए.पटेल
100कन्हेरीमहादेव लक्ष्मण बनसोडे
101कातपुरए.एम.देशमुख
102कव्हा १चे.वि.का.से.सोसायटी
103कासारगांवके.जी.लांडगे
104खंडापूरश्रीमती.निलावती पी.वलसे
105खाडगावश्री.डी.व्ही.साळूंके
106अंकोलीसरस्‍वती महिला बचत गट
107खोपेगांवडी.व्ही.मोरे
108गंगापूर १चे.वि.का.से.सोसायटी
109गंगापूर २च.गंगादेवी सु.सो.म.संस्था
110गातेगावनागनाथ गोरोबा मोरे
111चिखुर्डाचे.वि.का.से.सोसायटी
112चांडेश्वरव्ही.एम.सपाटे
113जेवळीचे.वि.का.से.सोसायटी
114टाकळी ब.एस.एस.सलगर
115टाकळी शि.आर.एम.ढगे
116धानोरीडी.एम.कदम
117नागझरीबी.एस.बनसोडे
118नांदगावआर.टी.ढमाले
119तांदूळवाडीएस.टी.सोट
120पेठके.एन.करवंजे
121पाखरसांगवीसौ.एस.एस.पवार
122बोरवटीश्रीमती.ए.जी.गव्हाणकर
123भोईसमुद्रगाचे.वि.का.से.सोसायटी
124मांजरीचे.वि.का.से.सोसायटी
125मुरुड अकोलाएन.जी.मोरे मार्फत
126रायवाडीचे.वि.का.से.सोसायटी
127वरवंटीएन.पी.खोबरे
128वासनगावभुजंग नारायण पाटील
129शिवूरसौ.एस.बी.सुर्यवंशी
130साईए.आर.पवार
131सिकंदरपूरसुभाष विठठल जाधव
132सावरगावबी.बी.लोखंडे
133हरंगूळ खु.उत्तम ओंकार झूंजे
134हरंगूळ बु. १चे.वि.का.से.सोसायटी
135हरंगूळ बु. २एस.एस.वाघमारे
136हणमंतवाडीपंडीत सोपान कांबळे
137साखराचे.वि.का.से.सोसायटी
138काटगावचे.वि.का.से.सोसायटी
139कारसाआर.एस.शिंदे
140कासारजवळायु.एन.पाटील
141का.बोरगावएस.पी.मोरे
142करकटटा 1एस.ए.आल्टे
143खंडाळासौ.संगीता व्यंकट शिंदे
144खुंटेफळचे.वि.का.से.सोसायटी
145गांजूरबी.एस.कराड
146गुंफावाडीएस.आर.जाधव
147गोंदेगावसौ.अनिता प्रकाश देशमुख
148गाधवडके.डी.माने
149चिंचोली ब. १चे.वि.का.से.सोसायटी
150चिंचोली ब. २चे.वि.का.से.सोसायटी
151चाटाअनंत बाबुराव यलगटे
152जवळा १बी.एम.ढगे
153जवळा २व्ही.एम.मिटकरी
154टाकळगावअश्रुबा वामन कदम
155ढाकणीजिजामाता महिला बचत गट
156ताडकीश्रीमती.एन.एच.शिंदे
157तांदूळजा १आर.के.देवधारे
158तांदूळजा २एस.एम.चिंचकर
159ढोकीव्ही.एन.किर्ते
160निळकंठएल.जी.औताडे
161एकूरगाचे.वि.का.से.सोसायटी
162निवळी १चे.वि.का.से.सोसायटी
163निवळी २चे.वि.का.से.सोसायटी
164शिराळा १चे.वि.का.से.सोसायटी
165शिराळा २ग्रामविकास शिक्षण संस्था
166पिंपरी अंबासौ.सुलभा साहेबराव भिसे
167पिंपळगाव अंबाआर.एस.नाळापूरे
168बोपलाएस.सी.काटे
169बोरगाव १चे.वि.का.से.सोसायटी
170बोरगाव २रमेश साहेबराव देशमुख
171बोडका १सौ.एस.ए.घाडगे
172भोयरामहालक्ष्‍मी महिला बचत गट
173भोसाएन.आर.देवकर
174मुरुड १शिवाजी कंझ्यूमर्स
175मुरुड २शिवाजी कंझ्यूमर्स
176मुरुड ३सावित्रीबाई म.औ.स.संस्था
177मुरुड ४चे.वि.का.से.सोसायटी
178मुरुड ५चे.वि.का.से.सोसायटी
179मुरुड ६पी.के.लांडगे
180मुरुड ७दखणी पाशा सत्तार
181मुरुड ८मा.वि.म.जिजाऊमाता महिला बचत गट
182महाराणा प्रताप नगरआर.एच.पवार
183मसलासौ.पी.के.बावणे
184येळीबी.एस.भाकरे
185रुईबी.एस.लहाडे
186रामेश्वरएम.एस.कराड
187रामेगावआर.एस.देशमुख
188भिसेवाघोली १सावित्रीबाई फूले मा.सह.संस्था
189भिसेवाघोली २रमाबाई कुकुट पालन सह संस्था
190वाडीवाघोलीसौ.वैशाली युवराज मांदळे
191वाकडीबी.एस.कराड
192वांजरखेडाजी.बी.राठोड
193हिसोरीयु.बी.पाटील
194दिंडेगावबी.बी.भोसले मार्फत बी.एस.लाहाडे रुई
195सारसाजे.एन.भिसे
196माटेफळसी.डी.हजारे
197सामनगावए.के.झुंजारे
198चिंचोलीरावजी.एम.धडे
199चिंचोलीराव.वाडीएम.व्ही.गवळी
200मांजरा कारखानाएस.सी.गवळी
201उमरगाचे.वि.का.से.सोसायटी मार्फत पी.आर.पडीले
202कोळपाचे.वि.का.से.सोसायटी
203कासारखेडाबी.आर.शिंदे
204खुलगापूरएन.एन.ढगे
205चिकलठाणाचे.वि.का.से.सोसायटी
206दगडवाडीशिवपार्वती महिला बचत गट
207धनेगावमौला कासीम शेख
208बामणीचे.वि.का.से.सोसायटी
209बाभळगाव १चे.वि.का.से.सोसायटी
210बाभळगाव २चे.श्रमीक महिला मंडळ
211बोरी १व्ही.जी.पाटील
212बोरी २पी.आर.पडीले
213भातखेडाव्ही.एम.मुळे
214भातांगळी १चे.वि.का.से.सोसायटी
215भातांगळी २व्येंकटेश मा.व.संस्था
216भाडगावआर.एम.मोरे
217ममदापूरचे.वि.का.से.सोसायटी
218मुशीराबाद १चे.वि.का.से.सोसायटी
219मुशीराबाद २डी.व्ही.पाटील
220मळवटीएस.ए.शिंदे
221रमजानपूरआर.एम.मोरे भाडगांव मार्फत
222भडीएन.आर.कांबळे
223शिवणी खु. १पी.एन.गुणाले
224सलगरा बु.व्ही.पी.कांबळे
225शिरसीएम.बी.शेळके
226सलगरा खु.एस.एस.माकणे
227सोनवतीआर.के.बोरकर
228सारोळाएम.डी.जाधव
229सेलू बु.एम.एम.गायकवाड
230बोकनगावचे.वि.का.से.सोसायटी
231महापूर १एस.बी.जाधव
232१२ नं.पाटीसुभाष अनंतराव जाधव
233बिंदगीहाळचे.वि.का.से.सोसायटी
234बसवंतपूरबी.व्ही.सरवदे
235वसंतनगरतांडाएम.एच.चव्हाण
236गंगापूर ३बी.जी.भूसे
237कव्हा २अध्यक्ष कमलानेहरु संस्था कव्हा दु.नं.१ मार्फत
238काटगाव तांडाबाबू माणिक चव्हाण
239बोडका २सौ.पदमीन विक्रम अडसूळ
240वांजरखेडा तांडाबी.एम.चव्हाण
241हरंगूळ खु.चे.सचिव कै.गिरीजादेवी मा.संस्था
242वरवंटी तांडाएन.डी.राठोड
243महापूर २सौ.बी.एस.चोथवे
244शिवणी खु. २चे.वि.का.से.सोसायटी
245करकटटा २पांडूरंग शिवाजी ढोकळ
246चिंचोली ब. ३संदिपान विठठल सुरवसे
247म्हाडापंचशिला महिला बचत गट
248वैशालीनगर बाभळगाव ३जी.व्ही.सगर
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com