Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी निलंगा
अ क्र.गावाचे नावरास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1निलंगाचेअरमन तालुका खरेदी विक्री संघ
2निलंगाजी. एस. चाऊस पर्यायी
3निलंगाचेअरमन बिग बागायत सो पर्यायी
4निलंगाव्हि एस चिक्राळे
5निलंगाजी.जी. फुलारी
6निलंगाबी.बी.पाटील
7निलंगाए. एम. सोनकांबळे
8निलंगाजि. आर शिंगाडे
9निलंगाबी.बी. पाटील पर्यायी .
10निलंगाजी. जी. चाऊस भांडार
11निलंगाचेअरमन बिग बागायत सो.
12निलंगाचेअरमन महिला औद्योगीक स. सो.
13निलंगाचेअरमन पंडित दिनदयाळ ग्राहाक सं.
14मुबारकपूर - १४पी . जी. मानवतकर
15तळीखेड चेअरमन वि. का. स सो.
16मसोबावाडी एम. के. वाडीकर
17सावनगीरा के. बी. सोमवंशी .
18अंबुलगा मेन श्रीमती डी पी सुर्यवंशी .
19अंबेवाडी म. -१चेअरमन वि.का.स. सो.
20वडगाव -२ जो.बी. जी. पाटील .
21आनंदवाडी शिको सौ. एस. आ. भोसले म.मं.
22मुगाव डि. डी. शिंदे
23मुगाव - १आय. जी. रुपनर
24हाणमंतवाडी मुगाव - २कावळे जी. एस.
25झरी माने वामन नरबा .
26झरी चेअरमन वि.का. स. सो .
27मन्नथपूर - १सौ. एस.एस. पाटील.
28पालापूर - २चेअरमन वि.का. स. सो .
29गु-हाळ - १जी. व्ही . काळे .
30शिवणी को - २चेअरमन वि. का. स. सो.
31ताजपूर.पी एस भुरे
32राठोडा .चेअरमन वि.का.स.सो.
33राठोडा -१श्रीमती आय. पी. पाटील
34अंबेवाडी अं.बु -२पाटील व्हि बी
35हंगरगा सिरसी चे.महात्माी गांधी दुग्धी व्योवसाय संस्था
36हाणमंतवाडी अं.बु. बी.जी. मोरे पर्यायी
37हाणमंतवाडी हलगरा के.एल. बिरादार
38गीरकचाळ एन.ए. शिंदे
39वळसांगवी पी. व्ही.. बिराजदार .
40आनंदवाडी अं.बु. सूर्यवंशी के.बी.
41दगडवाडी पाचि .एस.डी. भोसले पर्यायी
42आनंदवाडी गौर - १व्हीय. आर. सगर
43वांजरवाडा -२व्हीय. आर. जाधव
44सावरीहारणे डि.ए. .
45सावरीहारणे डि.ए. पर्यायी
46सावरीशिंगे व्हीक. एल. पर्यायी
47संगारेड्डी वाडी हारणे डि.ए. पर्यायी
48कोयाचीवाडी चेअरमन जागृती महिला मंडळ
49चन्नाची वाडी ए.व्हीी. टोणगे.
50गुंजरगा चे.वि.का. सोसायटी
51जाऊ ए. आर. पटेल
52जामगा .चे.वि.का.सो. गुंजरगा पर्यायी
53कलमुगळी चे.वि.का. सोसायटी .
54चांदोरीचे.वि.का.सोसायटी
55चांदोरीवाडी चे.वि.का.सोसायटी
56वाकसाडि.झेड. गायकवाड
57वाडी कासार सिरसी व्ही.. सी. शिलवंत
58डोंगरगाव.जाधव एल.जी.
59डोंगरगाव श्रीनामे जी. बी.
60हंद्राळ डि.डि. पाटील
61हासोरी खु. - चे.वि.का.सोसायटी
62बोळेगाव खु. मतीन अहमद खुर्शीद
63येळनूर डि.जी. जाधव पर्यायी
64येळनूर . व्ही . एल. शिंगे पर्यायी
65रामतिर्थ माने ए.एन.
66येलमवाडीबी.पी.काळे
67कोकळगाववाडीएस.एल. कामले
68माळेगाव जे. जाधव के.एम. रे
69मुदगड एकोजी जी.एन. रणखांब
70सरवडीएन.बी. पौळ पर्यायी
71सरवडीचेअरमन महिला भुकंप सोसायटी
72धानोराचे.वि.का.सोसायटी पालापूर पर्यायी
73बामणी कोळी ए.डी.
74सिंगनाळके.एम. जाधव पर्यायी
75माचरटवाडीभालके बी. व्ही..
76ढोबळेवाडी ए.व्ही.. चव्हा ण
77आनंदवाडी हाडोळी माने व्ही्. व्हीच. पर्यायी
78डांगेवाडी हुलसुरे जी. टी.
79तांबाळवाडी ए.व्ही‍. कोराळे पर्यायी
80सरदारवाडीगोपाळे व्हीी.जी. पर्यायी
81राजेवाडी.बेंडले व्हीी. पी. पर्यायी
82सोनेसांगवी एस.डी. भोसले पर्यायी र
83शाबीतवाडीचे.वि.का.सोसायटी हासोरी खु. पर्यायी
84औराद शा. चे.वि.का.सोसायटी
85औराद शा. सी.एच. डोईजोडे
86औराद शा. एल.बी. घायाळ
87औराद शा. व्हील. एम. झंवर
88औराद शा. एस.एस. घोरवडे
88-1 औराद शा. अमन ट्रेडींग कं.
88-2 औराद शा. गणेशकुमार डोईजोडे
88-3 औराद शा. तुळजाभवानी ट्रेडींग कं.
88-4 औराद शा. थेटेआर.आर.
88-5 औराद शा. दिपक कुमार झंवर-१
88-6 औराद शा. पटेल अहमदबी
88-7 औराद शा. बियानी पर्यायी दिपककुमार झंवर
88-8 औराद शा. बी.आर. डोंगे
88-9 औराद शा. मयूरकुमार डोईजोडे
88-10 औराद शा. लक्ष्‍मण ट्रेडींग कं.
88-11 औराद शा. व्हि. एन. डोगंरे
88-12 औराद शा. शिवराज ऐनापूरे
88-13 औराद शा. शेख खालेदपाशा
88-14 औराद शा. शेख शकलीबी जावेदपाशा
88-15 औराद शा. शेख शेखीलाबी
89हलगराएम.डी. चव्हाेण
90हलगराव्हील.पी. बेंडले
91हलगराजी.पी. कांबळे
92सोनखेड डि.ए. हारणे पर्यायी
93चिंचोली सा. - १ए.एम. युसुफ
94चिलवंतवाडी - २मरे व्हीए. जी.
95पिरुपटेलवाडी ए.एच. इरलापल्लेी
96टाकळी चे.वि.का.सोसायटी
97माळेगाव क. खानापुरे पी.एम.
98माळेगाव क. शिंदे पी.ए.
99तांबाळाकोराळे ए.व्ही.. पर्यायी
100तांबाळाकोराळे ए.व्ही..
101उस्तुरी यु.एम. मंदाडे
102उस्तुरी .डि.झेड. गायकवाड
103कोराळी बिराजदार जी.जी.
104शिराढोणचे.वि.का.सोसायटी
105ममदापूर आर.एम. खुणे
106देवीहल्लााळी सी.बी. हावशेट्टे
107नेलवाड घोसले ए.एस.
108मिरगनहाळ्ळी बी.एच.औरादे
109औंढा एस.के. पाटील
110रामलिंगमुदगडचे.वि.का.सोसायटी
111रामलिंगमुदगडवाडीकर व्हीी.एम.
112भुतमुगळीचे.वि.का.सोसायटी
113लिंबाळा कांबळे एम. व्हीक.
114तांबरवाडी चे.वि.का.सोसायटी.
115बुजरुगवाडी शिंदे एल.ए.
116नदिवाडी बी.एस.बैनगीरे
117हंचनाळ एस.बी. थोंटे
118शिरोळ वां.एन.ए.शिंदे पर्यायी
119शिऊरचे.वि.का.सोसायटी
120गौर डि.आर.बनसोडे पर्यायी .
121तगरखेडा शिंगे व्हीी. एल. पर्यायी
122तगरखेडा मोरे आर.एन. पर्यायी
123तगरखेडा मोरे आर.एन.पर्यायी
124हालसी तु. चे.वि.का.सोसायटी
125ताडमुगळीजी.टी. जाधव पर्यायी
126शेळगी जी.टी. जाधव
127बोरसूरी पी.डी. माकणे
128बोरसूरी कोळी व्हीी. जी.
129मानेजवळगा शिंगे व्हीी.एल.
130बेंडगा चे.वि.का.सोसायटी अनसरवाडा पर्यायी
131अंबुलगा वि. .एन.बी. पौळ
132अंबुलगा वि. डि.के. पौळ
133हाडोळीए.एस.गायकवाड
134हाणमंतवाडी हाडोळी खुर्दे व्हीी. एम.
135सांगवी जे. सरतापे यु. डी.
136कोकळगाव म्हेपकरे एस. आर.
137कोकळगाव चेअरमन भुकंप महिला सोसायटी .
138जेवरीके.एम. जाधव पर्यायी
139नदिहत्त रगा चे.वि.का.सोसायटी
140नणंदसी. के. पटेल
141.नणंदव्हीम एस पाटील
142मदनसूरी माने व्हि व्हि
143मदनसूरी ए पी कांबळे
144मलरडवाडी .काळे एस आर
145हासूरी बुएम पी कांबळे
146हात्तीरगा हालसी एम एल बोटले
147हात्तीरगा हालसी एम एल बोटले पर्यायी
148हालसीहात्तीरगा जी के ढगे
149हारीजवळगा यु एम मंदाडे पर्यायी
150चिंचोली भंचे.वि.का.सोसायटी.
151बोटकूळबी जी मोरे
152कासार बालकुंदा चे.वि.का.सोसायटी
153कासार बालकुंदा व्हीी जे गोपाळे
154बडूरचे.वि.का.सोसायटी
155बडूरएस एस बनसोडे
156कासार सीरसी एस ए डिग्गेे
157कासार सीरसी एस ए डिग्गेे पर्यायी
158कासार सीरसी व्हि सी शिलवंत
159दापका एच एम पटेल
160माकणी एम डी गायकवाड
161हाडगा श्रीमती एम जी पाटील
162शेडोळचे.वि.का.सोसायटी
163वाडी शेडोळ आय बी शेख
164शेंद एस एम भदरगे
165लांबोटा ए आर मुगळे
166लांबोटा सौ एम बी नरहारे
167सिंदखेड एस आर आवले .
168सिंदखेड एम जी देशमूख
169दादगी डी जी जाधव
170उमरगा हा चे.वि.का.सोसायटी
171सिंदीजवळगा चे.वि.का.सोसायटी.
172केदारपूरबी एन रेडी पर्यायी
173अनसरवाडाचे वि का स सो
174जाजनूर एस जी गोमसाळे
175तूपडी बी टी येळकर
176मसलगा डी आर बनसोडे
177केळगावएम एस पाटील अ
178केळगावएम एस पाटील पर्यायी
179अंबुलगा बु व्हि जी खटके
180अंबुलगा बु व्हि जी खटके पर्यायी
181निटूर एच एल हारणे
182निटूर श्रीमती एस व्ही् सोमवंशी .
183निटूर श्रीमती के के राठोड
184बसपूर एम एस चव्हाकण
185कलांडी चे.वि.का.सोसायटी
186होसूरएम एम कदम
187चिचोंडीव्हि जी खटके पर्यायी
188सिरसी हंगरगा एम जी देशमूख पर्यायी
189पानचिंचोली व्हि डी जाधव
190पानचिंचोली .डि जी दिवे
191काटेजवळगा बि एन रेडी
192खडकउमरगाएस एन चव्हाण
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com