Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी शिरुर अनंतपाळ
अ क्र. गावाचे नाव रास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1लक्‍कडजवळगाव्‍ही.एम.माडे
2कारेवाडीसौ.एस.पी.जाधव
3शिवपुरडी.वाय.सुर्यवंशी
4जोगाळा जिजामाता महिला बचत गट
5हणमंतवाडी व्‍ही.एम.माडे
6नागेवाडीव्‍ही.एच.मोरखंडे
7आनंदवाडीव्‍ही.एम.माडे
8आरीएस.एल.कदम
9धामणगांवकै.दामोदर चव्‍हाण महिला बचत गट
10चामरगायु.एम.बोळेगांवे
11सरफराजपुरएल.पी.कदम
12तिरूकवाडीबिस्‍मीला महिला बचत गट
13शिरूर अनंतपाळ दु.क्र.-३एस.एम.गायकवाड
14शिरूर अनंतपाळ दु.क्र.४एस.एम.पटणे
15शिरूर अनंतपाळ दु.क्र.२यु.एम.बोळेगांवे
16शिरूर अनंतपाळ दु.क्र.१एन.व्‍ही.सांडगे
17बोळेगांवयु.एम.बोळेगांवे
18कांबळगाडी.डी.शंद्रे
19थेरगांवकिरणबेदी महिला बचत गट
20राणीअंकुलगा दु.क्र.१के.एन.बेद्रे
21राणीअंकुलगा दु.क्र.२जी.व्‍ही.जागले
22येरोळ दु.क्र.१डी.व्‍ही.नाळापुरे
23येरोळ दु.क्र.२एस.व्‍ही.सिंदाळकर
24अजनीमुक्‍ताई बचत गट
25घुग्‍गी सांगवीएस.एस.कांबळे
26पांढरवाडीए.जी.लोंढे
27सुमठाणाव्‍ही.एस.बिराजदार
28सांगवीघुग्‍गीपी.बी.कारभारी
29डिगोळबी.एम.बिरादार
30शेंद उ.आर.एम.कांबळे
31तळेगांव दे.सौ.सी.ए.सुर्यवंशी
32दैठणाजी.व्‍ही.कांबळे
33शेंद प.जयभवानी महिला बचत गट
34तिपराळएल.एन.सोनकांबळे
35शेंद द.चेअरमन विकास विविध कार्यकारी सोसायटी कानेगांव
36कानेगांवचेअरमन विकास विविध कार्यकारी सोसायटी कानेगांव
37बाकलीव्‍ही.आर.चित्‍ते
38साकोळ दु.क्र.१डी.के.शिंदे
39साकोळ दु.क्र.२चेअरमन स्‍वामी विवेकानंद सह. दुध संस्‍था साकोळ
40होनमाळसी.ए.सुर्यवंशी
41कळमगांवए.पी.काळे
42हालकीडी.जी.बन
43भिंगोलीबी.एन.दरीपटके
44हिसामाबाद दु.क्र.१बी.एम.धुमाळ
45हिसामाबाद दु.क्र.२बी.एस.कांबळे
46बेवनाळबी.एम.कासारखेडे
47बेवनाळवाडीबी.एम.कासारखेडे
48वांजरखेडाए.जी.सुरवसे
49सय्यद अंकुलगाडी.टी.कांबळे
50उमरदरापी.एम.कदम
51गणेशवाडीआर.व्‍ही.चामले
52हिप्‍पळगांवकिरणबेदी महिला बचत गट
53डोंगरगांव बोरीव्‍ही.एम.ठोके
54बिबराळजिजामाता महिला बचत गट
55तळेगांव बोरीव्‍ही.एम.ठोके
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com