Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थे अंतर्गत - शिधापत्रिकाधारकांची यादी निलंगा
अ क्र.गावाचे नावरास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1 उदगीर गोदावरी मारोती मोतीपवळे पर्यायी
2उदगीरजी एन बीरादार पर्यायी
3उदगीरसौ ऐ आर खमीतकर पर्यायी
4उदगीरश्रीमती जी जी काळा पर्यायी
5उदगीरसौ एम आर घुगे पर्यायी
6उदगीरएस के जीरगे पर्यायी
7उदगीरटी डी लव्‍हराळे पर्यायी
8उदगीरचे कामगार श्रमीक पर्यायी
9उदगीरएस के चौधरी पर्यायी .
10उदगीरबी एम गोरे पर्यायी भांडार
11उदगीरसंग्राम मिस्‍त्री पर्यायी
12उदगीरव्‍ही आर वाघमारे पर्यायी
13उदगीरएन व्हि मलशेटे पर्या
14उदगीर डी बी मलशेटे पर्या
15उदगीर अब्‍दुल शकुर म इब्राहीम पर्या
16उदगीर एस सी डोंनगावकर पर्या
17उदगीर बी एम मुद्या पर्या.
18उदगीर सौ एस व्हि राठोड पर्या .
19उदगीर अाय व्हि शिंदे पर्या .
20उदगीर शारदादेवी म औ स सं पर्या .
21उदगीर सुवर्णा महिला प स सं पर्या म.मं.
22उदगीर एन ए खॉंन पर्या
23उदगीर स खादर स पाशा पर्या
24उदगीर संजय सह ग्रा सं पर्या
25उदगीर उदय सह सं पर्या .
26उदगीर बी एम मादळे पर्या .
27उदगीर महात्‍मा फुले मा सं पर्या
28उदगीर नीर्मला म औ स सं पर्या .
29उदगीर महानंदा औ स सं पर्या .
30उदगीर सरस्‍वती म औ स सं पर्या .
31लोणी बी आर पाटील
32सोमनाथपुर .एस जी गोखले
33मलका पुर -१सौ एम एस कांबळे
34हकनकवाडी -२एल आर पवार
35तिवटग्‍याळ आर जी जाधव
36बनशेळकी चे वि का से सो बनशेळकी
37मादलापुर एम जी मादलापुरे
38नीडेबन अार एम सोमवंशी
39माळेवाडी चे वि का से सो माळेवाडी .
40कौळखेड एस बी बीरादार .
41नागलगाव .चे वि का से सो नागलगाव
42सोमला तांडा व काशीराम तांडा चव्‍हान लालू फत्‍तु
43बोरतळा तांडा सौ सुनीता श्रीधर राठोड
44मारोती तांडा चव्‍हाण वैजनाथ मारोती .
45चांदेगाव एच एच म्‍हेत्रे
46लींबगाव सौ फुलावती जीवन नारोळे
47मल्‍लापुर के एस बीरादार
48कुमदाळ उ पी एम कांबळे
49अवलकोंडा सौ व्हि आर सुडे
50पिंपरी चे वि का से सो पिंपरी
51टाकळी वा बी ई शेळके
52वागदरी टा डी एस उदगीरे
53सुमठाना जाधव बाबुराव .
54शिरोळ जा जावरे दगडु अनंत प
55जानापुर के बी बीरादार
56जानापुर तांडा एम सी राठोड
57गुरधाळ उ एस एच कारामुंगे
58नळगीर जी एन सुळकेकर
59नळगीर पी एम उगीले .
60मोर्तळवाडी न बी बी भोसले
61कोदळी - चे वि का से सो कोदळी
62मांजरी श्रीमती आर जी पाटील
63देऊळवाडी अार के मुदे
64मुत्‍तलगाव जी आर केंद्रे
65कासराळ व्‍ही जी पाटील
66चौंडी के जी बीरादार
67धडकनाळ एम पी बीरादार
68बोरगाव बु . जे बी पाटील
69मोघा चे वि का से सो मोघा
70मोघाएल बी सुर्यवंशी
71बामणी चे वि का से सो बामणी
72तोगरी चे.वि.का से सो तोगरी
73तोगरी बसपाटील आर एस
74तोंडचिर चे वत्‍सला दुध स सं तोंडचिर
75तोंडचिर चे वि का से सो तोंडचिर
76शेल्‍हाळ चे वि का से सो शेल्‍हाळ
77रावणगाव अार एस बावगे
78रावणगाव सौ ए पी सोंनकांबळे .
79तादलापुर एस आर बीरादार
80धोंडीहिप्‍परगा चे वि का से सो धोंडीहीप्‍परगा
81बेलसकरगा चे वि का से सेा बेलसकरगा
82येणकी चे कामधेनु दुध व्‍य स सं
83नेत्रगाव चे वि का से सो नेत्रगाव
84जकनाळ एन डी बीरादार
85हेर चे वि का से सो हेर
86हेर पी एस पांचाळ
87बामाजीची वाडी सौ के पी फड
88जयाबाईची वाडी जी एस मुंडे
89कुमठा खु चे वि का से सो कुमठा खु
90क्षेत्रफळ यु जी कांबळे
91लोहारा जी एन हलकुडे
92लोहारा चे वि का से सो लोहारा
93लोहाराव्हि टी कांबळे
94करडखेल चे वि का से सो करडखेल
95वायगाव एस आर गायकवाड
96होनीहिप्‍परगा एम सी गायकवाड
97हंगरगा कु चे वि का से सो हंगरगा कु
98ईस्‍मालपुर एस आर कुंडगीर
99तोंडार चे वि का से सो तोंडार
100तोंडार एस के हादवे
101हणमंतवाडी तों सौ एस बी सुरनर
102देवर्जन .एस जी रोडगे
103देवर्जन एन वाय गीलचे
104हणमंतवाडी दे के डी कोंपले
105डिग्रस चे वि का से सो डिग्रस
106गणेशवाडी बी एम डोंबाळे
107सताळा बु चे वि का से सो सताळा बु
108दावणगाव चे वि का से सो दावणगाव
109शेकापुर कोनाळे के व्हि
110हैबतपुर बीरादार आर जी
111करखेली एस पी शिंदे
112शंभुउमरगा चे.वि.का.से सो शंभुउमरगा
113महादेववाडी कांबळे के पी
114करवंदी सुर्यवंशी व्हि एस
115भाकसखेडा चे अभिजीत दुध व्‍य स सं
116भाकसखेडा बी.जी जाधव
117गंगापुर एस एम मठपती
118चिघळी एस एल गुरुडे
119किन्‍नी यल्‍लादेवी के एस बीरादार
120उमरगा मन्‍ना चे संत तुकाराम दुध व्‍य स सं .
121अनुपवाडी एस डी निलेवाड
122वाढवणा बु ए आर डांगे
123 वाढवणा बुआर व्हि कारभारी
124वाढवणा बु व्‍ही आर नागपुर्णे
125वाढवणा बुएम आर कानुरे
126डांगेवाडी एम व्‍ही पुंड
127वाढवणा खु चे वि का से सो वाढवणा खु
128वाढवणा खु एच एच तिरकमठे
129गुडसुर अार व्हि मुस्‍कावाड
130गुडसुर चे.वि.का.से सो गुडसुर
131हंडरगुळी .एस बी भोसले
132हंडरगुळीसावित्रीबाई फुले मा म मं
133हंडरगुळीचे बाळचंद्र स ग्र
134सुकनी चे वि का से सो सुकनी
135 हाळी चे जिजामाता से सो हाळी
136हाळी अनीता सोंनकांबळे
137 हाळी अशोक दुध स सो हाळी.
138मोर्तळवाडी हा व्‍ही टी पाटील
139 वंजारवाडी पी व्‍ही पाटील
140चिमाचीवाडीपी सी दुर्गावाड
141आडोळवाडी चे जीजामाता म औ स सं
142रुद्रवाडी एन आर पाटील
143कल्‍लुर सौ कांबळे सी ए
144एकुर्का रोड .चे वि का से सो एकुर्का रोड
145खेर्डा खु चे वि का से सो खेर्डा खु
146डोंगरशेळकी चे वि का से सो डोंगरशेळकी
147हिप्‍परगा डा यु एम चव्‍हान
148डाऊळ डी एम डावळ प
149नावंदी बीरादार श्रीहरी संभाजी
150आरसनाळ के एस मोरे
151धोतरवाडी बी सी वाडकर
152कुमदाळ भंडे तुकाराम अभंगराव
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com