Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
जिल्‍हा पुरवठा विभाग

नागरिकाची सनद

नविन रास्तभाव दुकाने/ किरकोळ केरोसिन परवाने बाबत जाहिर प्रगटन -२९/०८/२०१७ ते २७/०९/२०१७

स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकांची यादी-2016

राष्‍ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत कुटुंबप्रमुख असा शिक्‍का मारलेल्‍या शिधापञिकेबाबत सुधारीत माहिती

गॅस धारक व बिगर गॅसधारकांची यादी निलंगा

स्वस्त धान्य दुकान व योजना निहाय अन्नधान्य वाटपाची यादी

अन्नधान्य व केरोसीन वितरणाचे चे परिमाण

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था -नविन
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था -जुनी


केरोसीन नियतन जिल्हा लातुर
माहे जुन २०१६ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे मे २०१६ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे एप्रिल २०१६ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे मार्च २०१६ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे फेब्रुवारी २०१६ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे जानेवारी २०१६ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे डिसेंबर २०१५ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
माहे नोव्‍हेंबर २०१५ केरोसिन नियतन आदेश १०० % जि.लातूर
लेव्ही साखरेचे नियतन
धान्य नियतन जिल्हा लातुर
धान्य नियतन एप्रिल २०१४ पसुन डिसेंबर २०१४ - जिल्हा लातुर
धान्य नियतन जानेवारी २०१५ पासुन ऑक्टोबर २०१५ - जिल्हा लातुर
अंत्योदय व अन्नसुरक्षा योजना तालुकानिहाय धान्य नियतन नोव्‍हेंबर २०१५ ते जानेवारी २०१७ - जिल्हा लातुर
एपिएल-शेतकरी योजना तालुकानिहाय धान्य नियतन माहे ऑगस्ट-२०१५ ते जानेवारी २०१७ - जिल्हा लातुर


जिवनावश्‍यक वस्‍तू अधिनियमन अंतर्गतचे अपील प्रकरणे

जिवनावश्‍यक वस्‍तू अधिनियमन अंतर्गतचे अपील प्रकरणे 2011

जिवनावश्‍यक वस्‍तू अधिनियम 1955 अंतर्गत अत्‍यावश्‍यक वस्‍तू आधिनियमातील कलम 6 अ अन्‍वये कार्यवाही 2012 अपील प्रकरणे

अत्‍यावश्‍यक वस्‍तू आधिनियमातील कलम 6 अ अन्‍वये कार्यवाही 2013 अपील प्रकरणे

शिधापत्रिकाधारकांची यादी

शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांची यादी

लातुर जिल्ह्यातील गॅस एजंसीज

प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या समोर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 91(1)अन्वये प्रथम अपिल

-अपील क्र.2014/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-879

-अपील क्र.2014/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-880

-अपील क्र.2014/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-881

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-562

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-563

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-564

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-565

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-566

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-567

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-568

-अपील क्र.2013/पुवि/केमाअ/अपिल/कावि-569

-अपील क्र.2012/पुवि/मा.अपिल/कावि/316

-अपील क्र.2012/पुवि/के.मा.अपिल/कावि/790

माहे मे 2012 महिन्यात उचल न झालेल्या नियंत्रित साखरेचे नियतन उपलब्ध करुन देणे बाबत

संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com