Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    A+   A   A- Home   H_line District Administration  H_line e-Governance  H_line Public Representatives  H_line Contact Us मराठी
Search in Site
लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ,लातूर
लातूर जिल्हा प्रदेशासाठी प्रारुप प्रादेशिक योजना (कालावधी 2011-2031)

लातूर जिल्हा प्रदेशांमधील क्षेत्रासाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम - 3 मधील तदतूदी अनुसार महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक 13.09.2007 अन्वये लातूर प्रदेशाची स्थापना झाली आहे. तदनंतर कलम - 4 मधील तदतूदी अनुसार शासन अधिसूचना दिनांक 15 फेब्रुवारी 2011 अन्वये विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांची अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी, लातूर यांची उपाध्यक्ष व उपसंचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, लातूर यांची सदस्य सचिव आणि इतर असे एकूण 21 सदस्याचा समावेश असलेल्या लातूर प्रदेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना केली आहे. तदनंतर कलम 13 सह महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना (प्रादेशिक नियोजन मंडळ) नियम 1967 मधील नियम क्र.5 (3) नुसार प्रदेशाचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करुन विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यात येऊन, त्यास दिनांक 25.7.2014 रोजी झालेल्या प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या तिस-या बैठकित मान्य करण्यात आले असून, त्याप्रमाणे सदरहू नकाशा/ अहवाल यापूर्वी www.latur.nic.in येथे माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाने, अधिनियम आणि नियम यांचे पालन करुन प्रारुप प्रादेशिक योजना लातूर (कालावधी 2011-2031) तयार केले असून, सदरहू योजना कलम 16 मधील तरतूदीनुसार रितसर दिनांक 23-03-2017 च्या नोटीसव्दारे आम नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भात कोणाला हरकती आणि/किंवा सूचना दाखल करावयाच्या असतील तर त्यांनी लेखी स्वरुपात सदस्य सचिव, लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ, लातूर तथा उप संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, लातूर (यांचे नावे पांगळ निवास, विशाल नगर, श्री.साईबाबा मंदीराच्या बाजूला, चवंडा हॉस्पीटल जवळ, बार्शी रोड, लातूर- 413512) (दुरध्वनी- 02382-224996) यांचेकडे, कलम 16 खालील नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून 4 महिन्यांच्या आत, दाखल करावेत. तसेच ddtprp_ltr@rediffmail.com येथे Unicode Font Mangal मध्ये ई-मेल पाठवू शकता.हरकत/ सूचना दाखल करण्यासाठी एक नमूना (नागरीकांसाठी अर्जाचा नमूना) (21KB)

नोटीस आणि प्रारुप प्रादेशिक योजना लातूर (कालावधी 2011-2031) यांच्या तपशील आणि प्रति खालील लींक वरुन डाऊनलोड करु शकता.

Notice Published
1. Copy of notice dated 23-03-2017 published under section 16 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Marathi and English)(1743 KB)


Report Published

1. Draft Regional Plan for Latur Region (2011-2031) (PART A) (5639 KB)

2. Draft Regional Plan for Latur Region (2011-2031) (PART B) (3752 KB)

3. Guttmann scale (4367 KB)

Maps /Plans PublishedSl. No. Plan Geographical area/ name of village File Size/ Click on it
1 Proposed Land Use Plan of Latur   Region Latur District  region 7909 KB
2 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre , Murud Budrukh Murud Budrukh Taluka Latur 4418 KB
3 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre – Pangaon Pangaon Taluka Renapur 4332 KB
4 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre – Killari Killari Taluka Ausa 18234 KB
5 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre - Aurad Shahajani Aurad Shahajani Taluka Nilanga 2550 KB
6 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre – Nalegaon Nalegaon Taluka Chakur 3683 KB
7 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre - Shirur Tajband Shirur Tajband Taluka Ahmadpur 3174 KB
8 Proposed Land Use Plan of Urban Growth Centre – Kingaon Kingaon Taluka Ahmadpur 3522 KB
9 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre- Lamjana Lamjana Taluka Ausa 2922 KB
10 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre – Ujani Ujani Taluka Ausa 2908 KB
11 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre – Matola Matola Taluka Ausa 2697 KB
12 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre - Wadwal Nagnath Wadwal Nagnath Taluka Chakur 3620 KB
13 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre – Chapoli Chapoli Taluka Chakur 3088 KB
14 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre – Hadolti Hadolti Taluka Ahmadpur 2359 KB
15 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre - Kharola Kharola Taluka Renapur 3628 KB
16 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre - Wadhwana Budrukh Wadhwana Budrukh Taluka Udgir 3001 KB
17 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre - Kasar Shirshi Kasar Shirshi Taluka Nilanga 2551 KB
18 Proposed Land Use Plan of Rural Growth Centre – Sakol Sakol Taluka Shirur Anantpal 3195 KB
19 Proposed Land Use Plan of Fringe Area- Ausa Ausa Rural, Budhoda, Pirmagajwadi, Wangjewadi 1326 KB
20 Proposed Land Use Plan of Fringe Area- Nilanga Nilanga Rural, Jau, Jauwadi, Dagadgaon @ Mubarakpur, Dapka 5281 KB
21 Proposed Land Use Plan of Fringe Area- Udgir Udgir Rural, Loni, Somnathpur, Malkapur, Banshelki, Madlapur, Nideban (Part) 5471 KB
22 Proposed Land Use Plan of Fringe Area- Ahmadpur Marshiwani (Part), Malegaon, Talegaon 5509 KB
       
(एस.जी.पाटील)
सदस्य सचिव,
लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ, तथा उप संचालक, नगर रचना,
प्रादेशिक योजना, लातूर
(पांडुरंग पोले भा.प्र.से.)
जिल्हाधिकारी, लातूर
तथा उपाध्यक्ष, प्रादेशिक नियोजन मंडळ, लातूर
(डॉ.पुरुषोत्तम भापकर भा.प्र.से.)
अध्यक्ष, लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ,
तथा विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
latur district website latur district website AGMARKNET latur district website latur district website ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** latur district website
Contact Us Site Designed & Developed by Site Map

No. of Visitors since 13th June, 2011.

Latur District Website

National Informatics Centre
Department of Information Technology,
Ministry of Communications and Information Technology,
District Centre Latur.

Site is best viewed in Internet Explorer 7 & above with resolution 1024x768

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com