जिल्हा शल्य चिकित्सक औषधी भांडारासाठी जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत खालील अत्यावश्यक साहित्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्धी बाबत New

ई‌-निविदा‌ व ई-लिलाव - जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर वाळू लिलाव २०१७-१८(पहिला ट्प्पा)New

स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर- कार्यालयीन स्टेशनरी, फर्निचर,संगणक साहित्या पुरवठ्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्धी बाबतNew

जिल्हा निवड समिती अंतर्गत सहजिल्हा निबंधक वर्ग-१, लातूर या कार्यालयाची सुधारित लिपीक टंकलेखक(कनिष्ठ-लिपीक) या पदाची अंतीम निवड यादी.

निविदा-उपचार क्षमता नकाशे छपाई करणे बाबत- जलयुक्त शिवार अभियान २०१७-१८

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कलम ३ नुसार आवश्यक माहिती

अधिसुचनाः महसूल उपविभागाची पुनर्रचना

लातूर जिल्हा रस्‍ते विकास योजना सन 2001 ते 2021

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-1000 ते 2000

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-2000 पेक्षा जास्त

अकृषी परवानाबाबत प्राप्‍त अर्जाची सद्यस्थिती

पायाभूत आराखडा योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले रोहित्राची यादी- म.रा.वि.वि.कं. मर्या.