जिल्हा शल्य चिकित्सक औषधी भांडारासाठी खालील अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रक प्रसिद्धी बाबत New

फेर ई-निवीदा-सामान्य निवडणुक विभाग लातूर जिल्ह्यातील मतदार यादी तसेच ईतर अनुषंगिक छपाई कामासाठी निवीदाबाबत.New

जिल्हा निवड समिती अंतर्गत सहजिल्हा निबंधक वर्ग-१, लातूर या कार्यालयाची सुधारित लिपीक टंकलेखक(कनिष्ठ-लिपीक) या पदाची अंतीम निवड यादी. New

जिल्हा क्षयरोग कार्यालय लातूर- क्षयरुग्णांसाठी आवश्याक असणारी प्रयोगशाळा सहित्यासाठी New

जिल्हा क्षयरोग कार्यालय लातूर- मायक्रोस्कोप वार्षीक देखभाल व दुरुस्ती दरकरार दरपत्रक सादर करणेबाबत New

ई-निवीदा-सामान्य निवडणुक विभाग लातूर जिल्ह्यातील मतदार यादी तसेच ईतर अनुषंग अनुषंगिक छपाई कामासाठी निवीदाबाबत.New

निविदा-उपचार क्षमता नकाशे छपाई करणे बाबत- जलयुक्त शिवार अभियान २०१७-१८New

जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर या कार्यालयास ऑफिससाठी आवश्यक असणारी स्टेशनरी साहित्य पुरवठ्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्धी बाबत New

कार्यालय वैद्द्यकिय अधिक्षक,स्त्री रुग्णालय लातूर-मेडिकल ऑक्सिजन गॅस रिफीलिंग/आवश्यक औषधे/प्रयोगशाळा साहित्य/रुग्णालयीन साहित्य पुरवठ्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्धी बाबत

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० संदर्भात सार्वजनिक सण/ उत्सव प्रसंगी -मंडप /पेंडॉल तपासणी पथकाबाबत प्रसिद्धीपत्रक

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यां च्या नियुक्ती्बाबतची जाहिरातीनुसार अर्ज स्विकृती बाबत

जाहीर सुचना:- आपत्ती व्यवस्थापन/शोध व बचाव कार्यात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक सेवाभावी संस्था, स्वयंसेवक समूह (Group of Volunteers) ई. नोंदणीसाठी दिनांक ३१.०७.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ

निबंध स्पर्धा व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर कार्यक्रम
लातूर जिल्‍हयातील गौणखनिजाचे निश्‍चीत करुन दिलेले बाजारभाव प्रसिद्धी करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत करार तत्वावरील पदभरती जाहिरात

ई-निविदा सुचना - लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुरवठा विभाग ई-निविदा संक्षिप्त माहिती

कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती २०१७ अंतीम निवड यादी

जाहिर प्रसिद्ध ई-निविदा-लातूर जिल्‍हयातील शासकीय गोदमातील उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदान्याची खुली विक्री तत्वावर ई-निविदा

विशेष सरकारी अभियोक्‍ता या पदभरती पात्र उमेद्वारासाठी मुलाखत दि. २६.०५.२०१७ रोजी.

लातूर जिल्‍हयातील ग्रामीण भागात पिण्‍याचे पाण्‍याची टंचाईग्रस्‍त गावात / वाडयात ट्रक / टॅंकरने पाणी पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

फेर ई-निविदा शुध्‍दीपत्रक-लातूर जिल्‍हयातील ग्रामीण भागात पिण्‍याचे पाण्‍याची टंचाईग्रस्‍त गावात / वाडयात ट्रक / टॅंकरने पाणी पुरवठा करणे

सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी प्रस्ताव आमंत्रित-जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र लातूर.(अंतीम दि.१५/०४/२०१७)

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कर्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत - वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा लातूर

कंत्राटी विधी अधिकारी पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी.

जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर अंतर्गत क्षयरोग जनजागृती करण्यासाठी आवश्याक असणा-या प्रदर्शित साहित्याचा पुरवठा कर-याबाबतची जाहिरात

जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर यांचे क्षयरुग्णांसाठी आवश्याक असणारी प्रयोगशाला साहित्या खरेदी करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांचे कर्यालयात 'विधी अधिकारी' पद कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची जाहिरात

कार्यालय वैद्याकीय अधिक्षक, ग्रा.रु. मुरुड यांच्या कार्यालयाकरिता औषधे/साहित्य पुरविण्यासाठीचे दरपत्रक बाबत

ई-निविदा मुदतवाढ-जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती निवडणुक २०१७

नगरपरिषद/नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०१६-१७ उमेदवरांनी शपथपत्रात भरलेल्या माहितीचा गोषवारा

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती

माहे डिसेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत मुदत संपुष्टात येणा-या लातुर जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सोडतीद्वारे आरक्षण निश्चीत करणेबाबत

जिल्‍हा वाार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१४-१५ मधील योजनांचे मुल्‍यामापन करण्‍याचे आदेश

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कलम ३ नुसार आवश्यक माहिती

निविदा क्र.५१२७ /१२.०२.२०१६ चे स्‍वीकृती पत्र
सामाजीक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल व सामाजिक व्यवस्थापन योजना तयार करणेसाठी जाहिरात

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत कडबा कुट्टी यंत्र पात्र अर्जांचा गोषवारा सन २०१४-१५

सामाजिक अर्थिक व जात सर्व्हेक्षण २०११ अंतर्गत प्रारुप यादी प्रसिद्धी जाहिरात

सामाजिक अर्थिक व जात सर्व्हेक्षण २०११ अंतर्गत दावे व आक्षेप स्वीकारणे यासाठीचे अर्ज अ, ब,क,ड,ई

अधिसुचनाः महसूल उपविभागाची पुनर्रचना

लातूर जिल्हा रस्‍ते विकास योजना सन 2001 ते 2021

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-1000 ते 2000

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-2000 पेक्षा जास्त

अकृषी परवानाबाबत प्राप्‍त अर्जाची सद्यस्थिती

पायाभूत आराखडा योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले रोहित्राची यादी- म.रा.वि.वि.कं. मर्या.