बंद

कुणबी मराठा नोंदी

नमुना ३३/३४ मधील कुणबी नोंदी

गाव नोंदी संख्या फाईल
एकुर्गा 46 येथे क्लिक करा
हिसोरी 17 येथे क्लिक करा
कासारगाव 15 येथे क्लिक करा
खंडाळा 10 येथे क्लिक करा
खुलगापूर 09 येथे क्लिक करा
खुटफळे 20 येथे क्लिक करा
कोळपा 02 येथे क्लिक करा
ममदापुर 01 येथे क्लिक करा
मांजरी 16 येथे क्लिक करा
मुरुड अकोला 10 येथे क्लिक करा
पिंपळगाव आंबा 20 येथे क्लिक करा
पिंपरी आंबा 71 येथे क्लिक करा
रामेश्वर 90 येथे क्लिक करा
सावरगाव 09 येथे क्लिक करा

नमुना ३३/३४ मधील कुणबी नोंदी

गाव नोंदी संख्या फाईल
लामजना 42 येथे क्लिक करा
शिवली 02 येथे क्लिक करा
भादा 01 येथे क्लिक करा

नमुना ३३/३४ मधील कुणबी नोंदी

गाव नोंदी संख्या फाईल
आरजखेडा 126 येथे क्लिक करा
फर्दापूर 03 येथे क्लिक करा
घनसरगाव 97 येथे क्लिक करा
गव्हाण 53 येथे क्लिक करा
हारवाडी 01 येथे क्लिक करा
कोळेगाव 16 येथे क्लिक करा
कुंभारी 10 येथे क्लिक करा
लखमापूर 03 येथे क्लिक करा
टाकलगाव 05 येथे क्लिक करा
वाले 51 येथे क्लिक करा
निवाडा 22 येथे क्लिक करा
वांगदरी 05 येथे क्लिक करा
भोकरंबा 25 येथे क्लिक करा
पळशी 63 येथे क्लिक करा
मोटेगाव 02 येथे क्लिक करा
डिघोळ देशमुख 14 येथे क्लिक करा

नमुना ३३/३४ मधील कुणबी नोंदी

गाव नोंदी संख्या फाईल
लांबोटा 07 येथे क्लिक करा
तगरखेडा 18 येथे क्लिक करा
बोळेगाव 03 येथे क्लिक करा

नमुना ३३/३४ मधील कुणबी नोंदी

गाव नोंदी संख्या फाईल
विराळ 09 येथे क्लिक करा
कार्यालय  नोंदी संख्या फाईल
जवाहर प्रथमिक विद्यालय येथे क्लिक करा
सेवा पुस्तिका येथे क्लिक करा
जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय लातूर येथे क्लिक करा
वाडीवाघोली येथे क्लिक करा
जिल्हा परिषद केंद्रिय प्रा.शाळा.शिराळा ता.जि.लातूर येथे क्लिक करा
Note : सर्व नोंदी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयातील आहेत.