बंद

गावांची यादी

जिल्हा तालुका गाव
लातूर अहमदपुर देवकारा
लातूर अहमदपुर हींगानगाव
 लातूर  अहमदपुर मोलवन
लातूर अहमदपुर कोलवाडि
लातूर अहमदपुर गुड्लेवाडी
लातूर अहमदपुर येलडेरवाडी
 लातूर  अहमदपुर नेरवाट्ववाडी
 लातूर  अहमदपुर अंधोरि
 लातूर  अहमदपुर चिखालि
 लातूर  अहमदपुर किंनगाव
 लातूर  अहमदपुर दागड्वाडी
 लातूर  अहमदपुर मोह्गाव
 लातूर  अहमदपुर गौंजोटी
 लातूर  अहमदपुर खानापुर ( मोहगाव)
 लातूर  अहमदपुर कोपरा
 लातूर  अहमदपुर केंद्रेवडी
लातूर  अहमदपुर सोनखेड
लातूर  अहमदपुर विलेगाव
लातूर  अहमदपुर व्होटला
लातूर  अहमदपुर मानखेड
लातूर  अहमदपुर धानोरा बक.
लातूर  अहमदपुर साताला
लातूर  अहमदपुर हिप्पेरगाव ( कोपदेव)
लातूर  अहमदपुर पातोडा
लातूर  अहमदपुर पारचांडा
लातूर  अहमदपुर टाकलगाव
लातूर  अहमदपुर नागथाना
लातूर  अहमदपुर धासवाडी
लातूर  अहमदपुर नागजरी
लातूर  अहमदपुर खांडि
लातूर  अहमदपुर उजना
लातूर  अहमदपुर वदरवाडी
 लातूर  अहमदपुर रालगा
लातूर  अहमदपुर रुइ
लातूर  अहमदपुर सांग्वि(सुनेगाव)
लातूर  अहमदपुर गंगाहिपरगा
लातूर  अहमदपुर वांंजरवाडी
लातूर  अहमदपुर धहालेगाव
लातूर  अहमदपुर लेंढेगाव
लातूर  अहमदपुर वेरगाढ
लातूर  अहमदपुर बोरगाव ख.
लातूर  अहमदपुर पार
लातूर  अहमदपुर येरतर
लातूर  अहमदपुर टाकलगाव (स्नेकुड)
लातूर  अहमदपुर सुमथाना
लातूर  अहमदपुर शेंद्रि
लातूर  अहमदपुर सुनेगाव (शेंद्रि)
लातूर  अहमदपुर रुधा
लातूर  अहमदपुर सुनेगाव ( साग्वि )
लातूर  अहमदपुर रुइ तांंडा
लातूर  अहमदपुर वरवंटी तांंडा
लातूर  अहमदपुर वरवंटी
लातूर  अहमदपुर हागदाल
लातूर  अहमदपुर गुगदाल
लातूर  अहमदपुर मावलगाव
लातूर  अहमदपुर सोरा
लातूर  अहमदपुर चिखा
लातूर  अहमदपुर स्नेकुद
लातूर  अहमदपुर शेन्नि
लातूर  अहमदपुर मारशिवानि तांंडा
लातूर  अहमदपुर थोड्गा
लातूर  अहमदपुर ब्रहामावाडी
लातूर  अहमदपुर सिंध्गि ख.
लातूर  अहमदपुर मागदरि
लातूर  अहमदपुर सिंध्गि क
लातूर  अहमदपुर मोघा
लातूर  अहमदपुर टेंंबुर्नि
लातूर  अहमदपुर काळेगाव
लातूर  अहमदपुर आनंदवाडी
लातूर  अहमदपुर तांबा सांग्वी
लातूर अहमदपुर लांजी
लातूर  अहमदपुर हिप्परगा काजल
लातूर  अहमदपुर उगिलेवाडी
लातूर  अहमदपुर हाल्नि
लातूर  अहमदपुर मालेगाव ख.
 लातूर अहमदपुर तालेगाव
लातूर अहमदपुर ब्राह्मापुरी
लातूर अहमदपुर सावरगाव रोकडा
लातूर अहमदपुर गोठाला
लातूर अहमदपुर नादुरा बक.
लातूर अहमदपुर भुतेकरवाडी
लातूर अहमदपुर हासर्नि
लातूर अहमदपुर जाम्ब
लातूर अहमदपुर उन्नि
लातूर अहमदपुर कोक्नगांं
लातूर अहमदपुर जवळगा
लातूर अहमदपुर जवळगा
लातूर अहमदपुर मांदनि
लातूर अहमदपुर हिंंमप्पळगाव
लातूर अहमदपुर वाल्सांगि
लातूर अहमदपुर माहादेववाडि
लातूर अहमदपुर बेलुर
लातूर अहमदपुर लिंगढाळ
लातूर अहमदपुर मेथि
लातूर अहमदपुर फात्तेपुर
लातूर अहमदपुर मुल्की
लातूर अहमदपुर उमर्गा कोर्ट
लातूर अहमदपुर तेलगाव
लातूर अहमदपुर सालगारा
लातूर अहमदपुर अजानी ख.
लातूर अहमदपुर शिरुर ताजबांद
लातूर अहमदपुर अंंम्बेगाव
लातूर अहमदपुर बोडका
लातूर अहमदपुर साय्याद्पुर
लातूर अहमदपुर वाइगाव
लातूर अहमदपुर चोपाली
लातूर अहमदपुर मोरेवाडी
लातूर अहमदपुर गादेवाडी
लातूर अहमदपुर खाराबवाडी
लातूर अहमदपुर मक्नि
लातूर अहमदपुर उमर्गा येल्लादेवि
लातूर  अहमदपुर धानोरा ख.
लातूर अहमदपुर किनिकाडु
लातूर अहमदपुर अवरगाव थोट
लातूर अहमदपुर हाँगरगा
लातूर अहमदपुर हाडोल्ती
लातूर अहमदपुर आनंदवाडी
लातूर अहमदपुर बाबळदारा
लातूर अहमदपुर कुमठा बक
लातूर अहमदपुर कुड्गाव
लातूर अहमदपुर शिवनखेड
लातूर औसा भेटा
लातूर औसा नाहोळी
लातूर औसा कावठा केज
लातूर औसा काळमाटा
लातूर औसा उटि बक.
लातूर औसा लाखांगाव
लातूर औसा साटधार्वाडी
लातूर औसा साटधार्वाडी  लामान तांड
लातूर औसा हालदुर्गा
लातूर औसा बार्हंपुर
लातूर औसा भाडा
लातूर औसा बोरगाव
लातूर औसा वाडजि
लातूर औसा अंदोरा
लातूर औसा जायफळ
लातूर औसा शिव्लि
लातूर औसा वारवडा
लातूर औसा येलोरिवाडि
लातूर औसा कोरनगाळा
लातूर औसा सिंदाळवाडि
लातूर औसा वांनवाडा
लातूर औसा सिंडाळा लोहारा
लातूर औसा येलोरि
लातूर औसा रिंगानी
लातूर औसा बिरावाळी
लातूर औसा टाका
लातूर औसा अलमला
लातूर औसा उम्बाडगा बक
लातूर औसा बुधाडा
लातूर औसा हासळा
लातूर औसा सिंडाळ झागिर
लातूर औसा जमाळपुर
लातूर औसा हिप्पर सोगा
लातूर औसा धानोरा
लातूर औसा भुसानी
लातूर औसा शिवानी बक.
लातूर औसा टोंडोळी
लातूर औसा होळी
लातूर औसा कावठा
लातूर औसा गोंद्रि
लातूर औसा हसेगाव
लातूर औसा खुंटेगाव
लातूर औसा सेलु
लातूर औसा उम्बड्गा ख.
लातूर औसा वागीएवाडि
लातूर औसा खुरुडवाडी
लातूर औसा खानापुर
लातूर औसा रुराळ
लातूर औसा बोरफाळ
लातूर औसा पिरांगाइ वाडी
लातूर औसा फत्तेपुर
लातूर औसा याकटपुर
लातूर औसा येरांडि
लातूर औसा सरोळा
लातूर औसा ह्सेगाव वाडी
लातूर औसा लोदगा
लातूर औसा खान्हेरी
लातूर औसा जाइंनगर
लातूर औसा कीनीथोट
लातूर औसा भंगेवाडी
लातूर औसा देवंगा
लातूर औसा येळी
लातूर औसा अप्चुंढा
लातूर औसा वाघोली
लातूर औसा चलबुर्गा
लातूर औसा मुगलेवाडी
लातूर औसा जावळी
लातूर औसा किनिंवारे
लातूर औसा रामेगाव
लातूर औसा खरोसा
लातूर औसा जाउवाडी
लातूर औसा आनंंदवाडी
लातूर औसा शिवानी लाख
लातूर औसा तांबरवाडी
लातूर औसा राजेवाडी
लातूर औसा उटका
लातूर औसा दाउतपुर
लातूर औसा गाढ्वेवाडी
लातूर औसा जवळगा प ड
लातूर औसा हिंचोळी ताप्से
लातूर औसा लाम्जना
लातूर औसा हाटकरवाडी
लातूर औसा येकाम्बिवाडी
लातूर औसा मासुर्डी
लातूर औसा घुलखेडा
लातूर औसा बेलकुंड
लातूर औसा चिचोळि सोन
लातूर औसा टुंगी ब.
लातूर औसा टुंगी ख.
लातूर औसा नागारसोगा
लातूर औसा डापेगाव
लातूर औसा मसलगा
लातूर औसा मालुब्रा
लातूर औसा हिप्पर्गा
लातूर औसा तावशि ताड
लातूर औसा चिंचोळी काजले
लातूर औसा येकांंम्बि लमान तांड
लातूर औसा येकांंम्बि
लातूर औसा उजनी
लातूर औसा अशिव
लातूर औसा कावळी
लातूर औसा मातोळा
लातूर औसा लोहाट
लातूर औसा मालकोंड्जी
लातूर औसा सांक्र्ळ
लातूर औसा हारेगाव
लातूर औसा बानेगाव
लातूर औसा गोटेवाडी
लातूर औसा चिंचोळी जो.
लातूर औसा रामवाडी
लातूर औसा मोगरगा
लातूर औसा कुमठा
लातूर औसा कारला
लातूर औसा पार्धेवाडी
लातूर औसा सिरसाळ
लातूर औसा लिम्बळ
लातूर औसा नांदुगा
लातूर औसा हासल्गा
लातूर औसा सार्नी
लातूर औसा गुबाळ
लातूर औसा गांजन्खेडा
लातूर औसा तालनी
लातूर औसा येलवाट
लातूर औसा किल्लारी
लातूर औसा तालनी लमान टांंडा
लातूर औसा किल्लरिवाडी
लातूर औसा मांजुरी
लातूर चाकुर राजेवाडी
लातूर चाकुर राईवाडी
लातूर चाकुर केंद्रेवाडी
लातूर चाकुर माहालुंंन्गी
लातूर चाकुर हाडोळी
लातूर चाकुर जाठ्ळा
लातूर चाकुर बेळगाव
लातूर चाकुर ज़ारी ब.
लातूर चाकुर ज़ारी क.
लातूर चाकुर रामवाडी
लातूर चाकुर जानवाळ
लातूर चाकुर ब्र्हमवाडी
लातूर चाकुर हली क.
लातूर चाकुर कादमुळी
लातूर चाकुर वाडवाळ नागनाथ
लातूर चाकुर दापक्याळ
लातूर चाकुर शिवानी माजरा
लातूर चाकुर कावथ्हाळी
लातूर चाकुर जागलपुर ख.
लातूर चाकुर शिवांनखेडा ब.
लातूर चाकुर गांजुर
लातूर चाकुर गांजुरवाडी
लातूर चाकुर नांदगाव
लातूर चाकुर घारोळा
लातूर चाकुर घार्नी
लातूर चाकुर हानमंत जळगाव
लातूर चाकुर हिपाळनेर
लातूर चाकुर आनंदवाडी
लातूर चाकुर नायगाव
लातूर चाकुर सारंनवाडी
लातूर चाकुर होनाली
लातूर चाकुर चापोली
लातूर चाकुर भाकरेवाडी
लातूर चाकुर अजांनसोडा ब.
लातूर चाकुर ब्राहमवाडी
लातूर चाकुर नागदरवाडी
लातूर चाकुर हातकरवाडी
लातूर चाकुर वाडगाव
लातूर चाकुर शेलगाव
लातूर चाकुर साग्याचीवाडी
लातूर चाकुर चावलेवाडी
लातूर चाकुर राचन्नावाडी
लातूर चाकुर टाकळगाव (शेअलगाव)
लातूर चाकुर बोरगाव ब.
लातूर चाकुर कालकोटी
लातूर चाकुर मशेन्ररेवाडी
लातूर चाकुर शिरनाळ
लातूर चाकुर अलगरवाडी
लातूर चाकुर हन्मंंतवाडी
लातूर चाकुर चाकुर
लातूर चाकुर तिर्थवाडी
लातूर चाकुर बोठि
लातूर चाकुर मांदुर्की
लातूर चाकुर तलघाळ
लातूर चाकुर तिवाटघाळ
लातूर चाकुर टीवघाळ
लातूर चाकुर माहालांग्रा
लातूर चाकुर अषठा
लातूर चाकुर मोहदाळ
लातूर चाकुर अम्बुल्गा
लातूर चाकुर हिटकरवडि
लातूर चाकुर लातूर रोड
लातूर चाकुर मोहनाळ
लातूर चाकुर बांसवारगाव
लातूर चाकुर भातसनगवी
लातूर चाकुर अजानसोडा ख.
लातूर चाकुर अटोळा
लातूर चाकुर नागेशवाडी
लातूर चाकुर माहडोळ
लातूर चाकुर संनडोळ
लातूर चाकुर डोगराज
लातूर चाकुर रोहीना
लातूर चाकुर उजालाम्ब
लातूर चाकुर काबन
लातूर चाकुर बावळगाव
लातूर चाकुर बसवनाळ
लातूर चाकुर बोलेगाव
लातूर चाकुर नालेगाव
लातूर चाकुर लिमबालवाडी
लातूर चाकुर देवांनग्रा
लातूर चाकुर देवांनग्रावाडी
लातूर चाकुर म्हालंग्रावाडी
लातूर चाकुर सुगाव
लातूर चाकुर मुरांंम्बी
लातूर देवणी माम्दापुर
लातूर देवणी धर्मापुरी
लातूर देवणी गुर्धाळ  हेर
लातूर देवणी कामरोद्दिंनपुर
लातूर देवणी तलेगाव  ( भोगेशोर)
लातूर देवणी नागतीर्थवाडी
लातूर देवणी चवान  हिपर्गा
लातूर देवणी सय्यदपर
लातूर देवणी कावठाला
लातूर देवणी दरेवाडी
लातूर देवणी वालंदी
लातूर देवणी इसमाइलवाडी
लातूर देवणी धांनगरवाडी
लातूर देवणी जवळगा
लातूर देवणी वागनळवाडी
लातूर देवणी हिसामनगर
लातूर देवणी हेलाम्ब
लातूर देवणी अननंतवाडी
लातूर देवणी बोम्बळी
लातूर देवणी धानेगाव
लातूर देवणी टाकळी( वालंडी)
लातूर देवणी बोम्बली ख.
लातूर देवणी महादेववाडी
लातूर देवणी दवान हिप्पर्गा
लातूर देवणी अंम्बांनगर
लातूर देवणी आननंदवाडी
लातूर देवणी नागराळ
लातूर देवणी कोनाली न.
लातूर देवणी मंकि
लातूर देवणी भोपानी
लातूर देवणी सावरगाव
लातूर देवणी होनाली
लातूर देवणी डोगरवाडी
लातूर देवणी कामलवाडी
लातूर देवणी नेकनाल
लातूर देवणी अचवाला
लातूर देवणी विलेगाव
लातूर देवणी देवणी   ब.
लातूर देवणी हानचांनल
लातूर देवणी संग्म
लातूर देवणी अज्नी
लातूर देवणी वागदरी [ वालंंडी]
लातूर देवणी शिवाजीनगर तांडा
लातूर देवणी बोरोळ
लातूर देवणी देव्नी ख.
लातूर देवणी वाडमुरंम्बी
लातूर देवणी बोलेगाव
लातूर देवणी इंद्राळ
लातूर देवणी गुर्नाळ
लातूर देवणी सिंधिकामथ
लातूर देवणी गुंड्गाव
लातूर देवणी लासोना
लातूर देवणी बटनापुर
लातूर जळकोट शेलड्ररा
लातूर जळकोट सोर्गा
लातूर जळकोट वडगाव
लातूर जळकोट होकर्ना
लातूर जळकोट उम्र्दारा
लातूर जळकोट केकट सिन्ध्गि
लातूर जळकोट वांजरवाडा
लातूर जळकोट चेरा
लातूर जळकोट उमर्गा रेटु
लातूर जळकोट जागलपुर ब
लातूर जळकोट डोमगाव
लातूर जळकोट धमनगाव
लातूर जळकोट जिरगा
लातूर जळकोट हावर्गा
लातूर जळकोट येलदार
लातूर जळकोट धोर्सांगावी
लातूर जळकोट विराल
लातूर जळकोट कुंकी
लातूर जळकोट जळकोट
लातूर जळकोट पातोडा ब
लातूर जळकोट कारंंजी
लातूर जळकोट ललि ब
लातूर जळकोट सोनवाला
लातूर जळकोट कोलनोर
लातूर जळकोट पतोडा ख.
लातूर जळकोट मालिहाप्पर्गा
लातूर जळकोट हलाद वाधरवाना
लातूर जळकोट रावनकोला
लातूर जळकोट मार्सांगवी
लातूर जळकोट डोगरगाव
लातूर जळकोट तिरुका
लातूर जळकोट घोंसी
लातूर जळकोट धोडिवाडी ( घोंनशि)
लातूर जळकोट सुल्हाली
लातूर जळकोट चिंचोळी
लातूर जळकोट अटनोर
लातूर जळकोट गाव्हान
लातूर जळकोट मेवापुर
लातूर जळकोट शिवाजिनगर तांडा
लातूर जळकोट गट्टी
लातूर जळकोट येओरी
लातूर जळकोट बेल्सांग्वी
लातूर जळकोट लाली ख.
लातूर जळकोट माग्रुळ
लातूर जळकोट कोनाली डोन्गर
लातूर जळकोट बोरगाव ख.
लातूर जळकोट ईकुर्का ख.
लातूर लातूर पिंपळगाव अंबा
लातूर लातूर भोसा
लातूर लातूर वाडी वाघोल्ल
लातूर लातूर निलखांठ
लातूर लातूर वाघोली
लातूर लातूर शिराळा
लातूर लातूर खुंटेफळ
लातूर लातूर माटेफळ
लातूर लातूर मुरुड ब
लातूर लातूर गुम्फावाडी
लातूर लातूर करकटा
लातूर लातूर खांडाळा
लातूर लातूर हिसोरी
लातूर लातूर बोरगाव
लातूर लातूर निवळी
लातूर लातूर धाकनी
लातूर लातूर इकुर्गा
लातूर लातूर चाटा
लातूर लातूर भोयरा
लातूर लातूर टाकळी शिराढोन
लातूर लातूर बोफळा
लातूर लातूर कानडी बोरगाव
लातूर लातूर ताकळगाव
लातूर लातूर शेवदासनगर
लातूर लातूर तांदुळजा
लातूर लातूर सारसा
लातूर लातूर वांंजरखेडा
लातूर लातूर वांंजरखेडा ताांडाा
लातूर लातूर गाधोड
लातूर लातूर मसला
लातूर लातूर पिंंपरी अंबा
लातूर लातूर जवळा ब
लातूर लातूर बोडका
लातूर लातूर वाकडी
लातूर लातूर गांजुर
लातूर लातूर ताडकी
लातूर लातूर रुइ
लातूर लातूर रामेशोर
लातूर लातूर दिंडेगाव
लातूर लातूर कासर जवळा
लातूर लातूर ढोकी
लातूर लातूर ढोकी
लातूर लातूर चिचोळी  बालांथ
लातूर लातूर गोंधे गाव
लातूर लातूर कारसा
लातूर लातूर काटगाव
लातूर लातूर क्रिशना नगर  ( न.व.)
लातूर लातूर टाकळी बर्दापुर
लातूर लातूर जेवळी
लातूर लातूर नागजरी
लातूर लातूर भुइसमुद्रा
लातूर लातूर तादुळवाडी
लातूर लातूर सामनगाव
लातूर लातूर मांंज्री
लातूर लातूर गातेगाव
लातूर लातूर मुरुढ आकोला
लातूर लातूर चिखुर्डा
लातूर लातूर अखरवाइ
लातूर लातूर साखरा
लातूर लातूर चिंंचोली राव
लातूर लातूर विलासनगर ( न.व.)
लातूर लातूर आकोली
लातूर लातूर सावरगाव
लातूर लातूर धोनोरी
लातूर लातूर उटी ख.
लातूर लातूर शिउर
लातूर लातूर चिंचोली  रोवाडी
लातूर लातूर साई
लातूर लातूर माहापुर
लातूर लातूर बोरवाटी
लातूर लातूर नांंदगाव
लातूर लातूर राईवाडी
लातूर लातूर हारंंगुळ
लातूर लातूर वरवंटी
लातूर लातूर बसवंतपुर
लातूर लातूर कासरगाव
लातूर लातूर हानमंतवाडी
लातूर लातूर लातूर (रुल्र्रर)
लातूर लातूर माहारानाप्र्तापानगर
लातूर लातूर बाभळगाव
लातूर लातूर शिकंदरपुरा
लातूर लातूर खोपेगाव
लातूर लातूर वासनगाव
लातूर लातूर खाडगाव
लातूर लातूर हारंगुळ
लातूर लातूर शामनगर (न.व.)
लातूर लातूर पाकरसांग्वी
लातूर लातूर खंडपुर
लातूर लातूर पेठ
लातूर लातूर चंडेशोर
लातूर लातूर काव्हा
लातूर लातूर कथ्पुर
लातूर लातूर सिर्सि
लातूर लातूर खुल्गपुर
लातूर लातूर मळवटी
लातूर लातूर कसरखेडा
लातूर लातूर चिखल ठाना
लातूर लातूर बामनी
लातूर लातूर भाडी
लातूर लातूर भातंग्ळी
लातूर लातूर श्रिरमननगर ( न.व)
लातूर लातूर भतखेडा
लातूर लातूर कोळपा
लातूर लातूर सरोळा
लातूर लातूर सोनवती
लातूर लातूर आनंद्वाडी
लातूर लातूर भाडगाव
लातूर लातूर म्हम्दपुर
लातूर लातूर रामजनपुर
लातूर लातूर उमर्गा
लातूर लातूर धनेगव
लातूर लातूर शेलु ब
लातूर लातूर शिवानी ख.
लातूर लातूर बोरी
लातूर लातूर मुशिराबाद
लातूर लातूर साल्गरा ख.
लातूर लातूर दागड्वाडी
लातूर लातूर साल्गरा ब.
लातूर लातूर बोकनगाव
लातूर लातूर बिंदगिहाळ
लातूर लातूर अर्वि
लातूर निलंगा धोबलवाडी
लातूर निलंगा माच्र्टवडी
लातूर निलंगा डंगेवाडी
लातूर निलंगा जाउ
लातूर निलंगा नानंद
लातूर निलंगा आनंदवाडी
लातूर निलंगा दागडवाडी
लातूर निलंगा चिंचोळी पान.
लातूर निलंगा गाउर
लातूर निलंगा आनंदवाडी (गाउर)
लातूर निलंगा तुपडी
लातूर निलंगा सोनेसंग्वी
लातूर निलंगा मसलगा
लातूर निलंगा जोटवावाडी
लातूर निलंगा मुगाव
लातूर निलंगा शेंड
लातूर निलंगा ताजपुर
लातूर निलंगा हनमंतवाडी मुगाव
लातूर निलंगा अंबेवाडी मसलगा
लातूर निलंगा अंबुल्गा मेंन
लातूर निलंगा शिवानी को.
लातूर निलंगा गुनेवाडी
लातूर निलंगा आनंदवाडी सक.
लातूर निलंगा वाडीशीडोळ
लातूर निलंगा शीडोळ
लातूर निलंगा वडगाव
लातूर निलंगा शिंधी जवळगा
लातूर निलंगा उमर्गा हादगा
लातूर निलंगा हादगा
लातूर निलंगा राठोडा
लातूर निलंगा बुजरंगवाडी
लातूर निलंगा केळगाव
लातूर निलंगा ज़ारी
लातूर निलंगा जाजुरी
लातूर निलंगा सावनगिरा
लातूर निलंगा गुराळ
लातूर निलंगा दाडगी
लातूर निलंगा सिंधुखेड
लातूर निलंगा अनसरवाडी
लातूर निलंगा तालीखेड
लातूर निलंगा मोशोबवाडी
लातूर निलंगा माक्नी
लातूर निलंगा कामशेठवाडी
लातूर निलंगा मंगळवेढवाडी
लातूर निलंगा डुक्रेवाडी
लातूर निलंगा निटुर
लातूर निलंगा मालरदवाडी
लातूर निलंगा गोविंदनगरवाडी
लातूर निलंगा कमशेठवाडी
लातूर निलंगा काळंडी
लातूर निलंगा खाडक उमर्गा
लातूर निलंगा बासपुर
लातूर निलंगा वांजरवाडी
लातूर निलंगा शीरुळ
लातूर निलंगा गिरकचुळ
लातूर निलंगा वाल्सनगवी
लातूर निलंगा कातेजवालगा
लातूर निलंगा केडापुर
लातूर निलंगा अंबेवाडी अंबुलगा
लातूर निलंगा आनंदवाडी  अंबुलगा
लातूर निलंगा शिउर
लातूर निलंगा अंचांनळ
लातूर निलंगा नांदेवाडी
लातूर निलंगा अंबुलगा ब
लातूर निलंगा हनमंतवाडी
लातूर निलंगा पिरवाडी
लातूर निलंगा चिंचोडी
लातूर निलंगा होसुर
लातूर निलंगा बोटकुळ
लातूर निलंगा हनमंतवाडी हालगडा
लातूर निलंगा हाग्र्नगा
लातूर निलंगा शिर्शि (हाग्र्नगा)
लातूर निलंगा गंजर्गा
लातूर निलंगा बेंड्गा
लातूर निलंगा जाम्गा
लातूर निलंगा सांग्र्डीवाडी
लातूर निलंगा कोयाचीवाडी
लातूर निलंगा राजेवाडी
लातूर निलंगा फत्तेवाडी
लातूर निलंगा हालगरा
लातूर निलंगा तांबरवाडी
लातूर निलंगा हाल्शीतागाव
लातूर निलंगा तागरखेडा
लातूर निलंगा औराद ( शा )
लातूर निलंगा चान्नचेवाडी
लातूर निलंगा सावरी
लातूर निलंगा गारी
लातूर निलंगा बोरोसोरी
लातूर निलंगा बोरसुरवाडी (एन.व्ही.)
लातूर निलंगा माने जवळगा
लातूर निलंगा शेल्गी
लातूर निलंगा तादमुगळी
लातूर निलंगा मालेगांव  (ज)
लातूर निलंगा सिग्नळ
लातूर निलंगा जेवरी
लातूर निलंगा आनंदवाडी (ज)
लातूर निलंगा संघवी [जे]
लातूर निलंगा नाडी हट्टार्ग
लातूर निलंगा मुदगड [इकोजी]
लातूर निलंगा सर्ववाडी
लातूर निलंगा काकडी
लातूर निलंगा राममतीर्थ
लातूर निलंगा पिंपळवाडी [ज]
लातूर निलंगा बामनी
लातूर निलंगा धानोरा
लातूर निलंगा येलमावाडी
लातूर निलंगा मादनसुरी
लातूर निलंगा आनंदवाडी (ह)
लातूर निलंगा हाडोळी
लातूर निलंगा आनंदवाडी (एव्ही)
लातूर निलंगा आबुलगा
लातूर निलंगा हानमंतवाडी
लातूर निलंगा हन्मंतवाडी [ए.व्ही.]
लातूर निलंगा लिंबळा
लातूर निलंगा चिंचोळी (भा.
लातूर निलंगा येल्नुर
लातूर निलंगा बर्माचिवाडी
लातूर निलंगा भुतमुगळी
लातूर निलंगा हैड्रावाडी
लातूर निलंगा निळखंटवाडी
लातूर निलंगा लिंबळा
लातूर निलंगा चिंचोळी
लातूर निलंगा हारिजवालगा
लातूर निलंगा सबितवाडी
लातूर निलंगा हसोरी ख.
लातूर निलंगा हासोरी ब
लातूर निलंगा वाडी हासोरी
लातूर निलंगा हालसि ह
लातूर निलंगा हादराळ
लातूर निलंगा डोंगर्गगाव [हे.]
लातूर निलंगा मुदगड रामलिंग
लातूर निलंगा हत्तरागा [हाल्शी]
लातूर निलंगा हासराशिरशी
लातूर निलंगा वाडिकासरा शिरशी
लातूर निलंगा उस्तुरी
लातूर निलंगा वाक्सा
लातूर निलंगा चांदोरी
लातूर निलंगा चांदोरवाडी
लातूर निलंगा टाकळी
लातूर निलंगा काळमगळी
लातूर निलंगा मालेगांव (कल्याणी)
लातूर निलंगा तांबलवाडी
लातूर निलंगा तांबळ
लातूर निलंगा सरदारवाडी
लातूर निलंगा चिलवंडवाडी
लातूर निलंगा कमलवाडी (एनव्ही)
लातूर निलंगा पिरुपटेलवाडी
लातूर निलंगा कासर बालकुनडा
लातूर निलंगा बादुर
लातूर निलंगा उनढा
लातूर निलंगा शिराढोन
लातूर निलंगा कोराळी
लातूर निलंगा ननेलवाड
लातूर निलंगा मिरगान हली
लातूर निलंगा हलाली
लातूर निलंगा मामदापुर
 लातूर  रेणपुर चटगाव
लातूर रेणपुर मोरवड
लातूर रेणपुर लखम्पुर
लातूर रेणपुर प्लस्सि
लातूर रेणपुर भोकरंबा
लातूर रेणपुर मोटेगाव
लातूर रेणपुर वांगदरी
लातूर रेणपुर दिगोळ देशपांडे
 लातूर रेणपुर सेवालांगर
लातूर रेणपुर एत्ती
लातूर रेणपुर खानपुर
लातूर रेणपुर  दावनगाव
लातूर रेणपुर कुंभरी
लातूर रेणपुर नागपूर
लातूर रेणपुर शेरा
लातूर रेणपुर पोहेरेगाव
लातूर रेणपुर पोहेरेगाव टांडा
लातूर रेणपुर आंडलगाव
लातूर रेणपुर सांगवी
लातूर रेणपुर सिंधगाव
लातूर रेणपुर निवाडा
लातूर रेणपुर बावची
लातूर रेणपुर  कोलगाव
लातूर रेणपुर ब्रह्मवाडी
लातूर रेणपुर बोरगाव दार्जी
लातूर रेणपुर इंदारथाना
लातूर रेणपुर राजख्हेडा
लातूर रेणपुर गारसूली
लातूर रेणपुर तात्तपुर
लातूर रेणपुर वाळा
लातूर रेणपुर  सेवा नगर
लातूर रेणपुर फिरदपूर
लातूर रेणपुर वांजरवडी
लातूर रेणपुर  कामखेडा
लातूर रेणपुर रामवाडी (पगांव)
लातूर रेणपुर पगांव
लातूर रेणपुर फावडे वाडी
लातूर रेणपुर  मुसलेवाडी
लातूर  रेणपुर नरवाटवाडी
लातूर रेणपुर  मानुसरमनवाडी
लातूर रेणपुर  पाथरवाड
लातूर रेणपुर  भांधेरवाडी
लातूर रेणपुर  टाकळगाव
लातूर रेणपुर बिटरगाव
लातूर रेणपुर समथाना
लातूर रेणपुर समसापूर
लातूर रेणपुर काळेवाडी
लातूर रेणपुर  सोंनरी
लातूर रेणपुर ममुरुढ्व
लातूर रेणपुर हनुमंतवाडी
लातूर रेणपुर  रेणपुर
लातूर रेणपुर रूपचंद नगर
लातूर रेणपुर घावन
लातूर रेणपुर नेहरू नगर
लातूर रेणपुर हार्वाडी
 लातूर रेणपुर जावलगा
लातूर रेणपुर शलो एच.
लातूर रेणपुर खारोोला
लातूर रेणपुर रामवाडी
लातूर रेणपुर कुंभारवाडी
लातूर रेणपुर  आनंदवाडी
लातूर रेणपुर  सुकनी
लातूर रेणपुर कोस्टा गाव
लातूर रेणपुर लहानेवाडी
लातूर  रेणपुर दिवेगाव
लातूर  रेणपुर होटी
लातूर रेणपुर खालागरी
लातूर रेणपुर सरोळा
लातूर रेणपुर असारचिवाडी
लातूर रेणपुर कादिपुर
लातूर रेणपुर यशवंत वाडी
लातूर रेणपुर तालनी
लातूर रेणपुर मोहनगाव (मजला)
लातूर रेणपुर सय्यद ब्क
लातूर रेणपुर धावीली
लातूर शिरुर-अनंतपाळ सावरगाव
लातूर शिरुर-अनंतपाळ हिप्परगाव
लातूर शिरुर-अनंतपाळ शिवपुरा
लातूर शिरुर-अनंतपाळ धामणगाव
लातूर शिरुर-अनंतपाळ कारेवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ बोळेगाव बाक
लातूर शिरुर-अनंतपाळ चामर्गा
लातूर शिरुर-अनंतपाळ येरोळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ दिघोळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ समथाना
लातूर शिरुर-अनंतपाळ दैठाना
लातूर शिरुर-अनंतपाळ शेंड (द्यथना)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ कानेगाव
लातूर शिरुर-अनंतपाळ टिपराळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ साकोळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ पंढरवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ नगेवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ शिरूर अनंतपाळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ आनंदवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ जोग्याळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ लाक्कडजवाडा
लातूर शिरुर-अनंतपाळ तुरुकवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ रापका
लातूर शिरुर-अनंतपाळ थेरगाव
लातूर शिरुर-अनंतपाळ गणेशवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ कांबळगा
लातूर शिरुर-अनंतपाळ आरी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ सर्फराजपुर
लातूर शिरुर-अनंतपाळ तळेगाव बोरी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ हालकी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ फर्कनपूर
लातूर शिरुर-अनंतपाळ वंजाराखेडा
लातूर शिरुर-अनंतपाळ उमरादारा
लातूर शिरुर-अनंतपाळ बेवनाळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ बेवणळवाडी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ अंगारगाण (बोरी)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ अंकलगा (सईद)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ बिंगोळी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ काळमगाव
लातूर शिरुर-अनंतपाळ आजनी ब
लातूर शिरुर-अनंतपाळ होनमाळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ तळेगाव (डी)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ घुगी (सांगवी)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ सांगवी (घोगी)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ अंकलगा (राणी)
लातूर शिरुर-अनंतपाळ बाकळी
लातूर शिरुर-अनंतपाळ बिब्राळ
लातूर शिरुर-अनंतपाळ हिसामबाद
लातूर उदगीर धोतरवाडी
लातूर उदगीर कुमधाळ ही
लातूर उदगीर आर्सेनळ
लातूर उदगीर किनळ देवी
लातूर उदगीर उमरगा मान
लातूर उदगीर अनपवाडी
लातूर उदगीर होनिहिपर्गा
लातूर उदगीर कशित्राफळ
लातूर उदगीर हंगर्गा कुद्र
लातूर उदगीर इस्लामपूर
लातूर उदगीर तोंदर
लातूर उदगीर कुमठ ख.
लातूर उदगीर हेर
लातूर उदगीर भोयाचिवाडी
लातूर उदगीर कराडखेड
लातूर उदगीर वायगाव
लातूर उदगीर चिमाचिवाडी
लातूर उदगीर मुर्तलवाडी
लातूर उदगीर हाल्ली
लातूर उदगीर रुद्रावाडी
लातूर उदगीर वांज्रेवाडी
लातूर उदगीर हांडरगुळी
लातूर उदगीर आडोळवाडी
लातूर उदगीर वाधवना ख.
लातूर उदगीर सुकनी
लातूर उदगीर दांगेवाडी
लातूर उदगीर वाधवान बीके
लातूर उदगीर एकुर्का रोड
लातूर उदगीर खेर्डा ख.
लातूर उदगीर दाउळ ह
लातूर उदगीर हिपारगा (ड)
लातूर उदगीर काल्लुर
लातूर उदगीर डोंगर्सेळकि
लातूर उदगीर नावंदी
लातूर उदगीर गुडसुर
लातूर उदगीर मुर्तलवाडी (न)
लातूर उदगीर नालगिरी
लातूर उदगीर कुठेंगाव
लातूर उदगीर देउळवाडी
लातूर उदगीर चोंडी
लातूर उदगीर कोडळी
लातूर उदगीर मांजरी
लातूर उदगीर समथाना
लातूर उदगीर कासरळ
लातूर उदगीर ताकाळी (उदगीर)
लातूर उदगीर दधाडकनाळ
लातूर उदगीर बोरगाव ब.
लातूर उदगीर वाग्दारी
लातूर उदगीर लिंबगाव
लातूर उदगीर कुमदाळ
लातूर उदगीर मल्लापुर
लातूर उदगीर चांदेगाव
लातूर उदगीर दिग्रास
लातूर उदगीर सटाळा ब
लातूर उदगीर शंभू उमरगा
लातूर उदगीर महादेवदी
लातूर उदगीर गंगापूर
लातूर उदगीर भाकसखेडा
लातूर उदगीर लोहरा
लातूर उदगीर हैबतपुर
लातूर उदगीर शेखापूर
लातूर उदगीर दावनगाव
लातूर उदगीर कारखेळी
लातूर उदगीर चिघळी
लातूर उदगीर देवर्जेन
लातूर उदगीर हनमंतवाडी
लातूर उदगीर करवंडी
लातूर उदगीर हाकनकवाडी
लातूर उदगीर पिंपरी
लातूर उदगीर अवळकोंडा
लातूर उदगीर काशीराम / सोमलवाडा
लातूर उदगीर नागलगाव
लातूर उदगीर बोरतल टांडा
लातूर उदगीर उदगीर
लातूर उदगीर सोमनाथपूर
लातूर उदगीर लोनी
लातूर उदगीर मलकापूर
लातूर उदगीर तिवेटीगळ
लातूर उदगीर मारोती टांडा
लातूर उदगीर कुळखेड
लातूर उदगीर मालवाडी
लातूर उदगीर मादलपुर
लातूर उदगीर बंसेळकी
लातूर उदगीर नेटरागाव
लातूर उदगीर जाकनाळ
लातूर उदगीर शेलहळ
लातूर उदगीर गुरदाळ
लातूर उदगीर शिरोळ
लातूर उदगीर जानपूर
लातूर उदगीर तोंडचिर
लातूर उदगीर मोघा
लातूर उदगीर बामनी
लातूर उदगीर येनकी
लातूर उदगीर टोग्री
लातूर उदगीर बेलशकर्गा
लातूर उदगीर धोंडी हॅप्परगा
लातूर उदगीर तादळपुर
लातूर उदगीर रावनगाव
लातूर उदगीर निदेबान