बंद

दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
पायाभूत आराखडा योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले रोहित्राची यादी- म.रा.वि.वि.कं. मर्या. 22/03/2018 डाउनलोड(301 KB)
अकृषी परवानाबाबत प्राप्त अर्जाची सद्यस्थिती 22/03/2018 डाउनलोड(161 KB)
वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-2000 पेक्षा जास्त 22/03/2018 डाउनलोड(256 KB)
वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-1000 ते 2000 22/03/2018 डाउनलोड(25 KB)
लातूर जिल्हा रस्ते विकास योजना सन 2001 ते 2021 22/03/2018 डाउनलोड(390 KB)
अधिसुचनाः महसूल उपविभागाची पुनर्रचना 22/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कलम ३ नुसार आवश्यक माहिती 22/03/2018 डाउनलोड(1 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती 22/03/2018 डाउनलोड(351 KB)
राजपत्रित अधिकारी महासंघ 01/03/2018 डाउनलोड(400 KB)
स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 01/03/2018 डाउनलोड(101 KB)