बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
ऑफिस मधील खिडकीना स्लायडिंग जाळी बसविणे करीत दर पत्रक सादर करणे बाबत 06/03/2024 पहा (1 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (755 KB)
स्त्री रुग्णालय लातूर करीता vein finder खरेदी करणेकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दि १६-२-२४ ते २३-२-२४ 15/02/2024 पहा (2 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत औषधी व साहित्य खरेदी करणेकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दि १५-२-२४ ते २३-२-२४ 15/02/2024 पहा (2 MB)
Lab investigation दरपत्रक प्रसिद्धी 01/02/2024 पहा (156 KB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2022-23 व 2023-24 अंतर्गत लातूर जिल्हयातील 2 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथ पुरविणेबाबतची सुटदर मागणी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बाबत. 01/02/2024 पहा (3 MB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2022-23 अंतर्गत लातूर जिल्हयातील1 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथ पुरविणेबाबतची सुटदर मागणी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बाबत. 01/02/2024 पहा (2 MB)
तलाठी भरती प्रक्रिया २०२३ निवड यादी यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना कागद पत्रे पडताळणी साठी प्रसिद्धी पत्रक व सूचना 30/01/2024 पहा (8 MB)
तलाठी पद भरती 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 24/01/2024 पहा (3 MB)
Lab investigation साठी दरपत्रक प्रसिद्धी 03/01/2024 पहा (144 KB)
अंगणवाडी मदतनीस या मानधनी रिक्त पद भरती नुसार परिशिष्ठ “ब” यादी लातूर जिल्हयाच्या संकेस्थळावरून प्रसिध्दीस 03/01/2024 पहा (6 MB)