बंद

पुनर्वसन विभाग

पुनर्वसन विभाग महत्वाची माहिती

अ.क्र. महत्वाची माहिती
1 कलम 11 अंतर्गत नोटीस

2 भुकंपग्रस्‍त व्‍यक्‍तींची यादी [पीडीएफ,980.07 KB]
3 प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमीत केलेल्या उमेद्वारांची यादी [पीडीएफ,4.31 MB]
4 प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंची संकलन यादी (जेष्ठता यादी) [पीडीएफ,2.23 MB]
5 प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रा अधारे नोकरीस लागलेल्या उमेद्वारांची यादी [पीडीएफ,223.37 KB]