बंद

इतर महत्वाचे अधिकारी

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

इतर महत्वाचे अधिकारी
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 02382-243544 लातूर जिल्हा न्यायालय, लातूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही सहसंचालक कृषि सहसंचालक कृषि 02382-242438 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 02382-254418 जिल्हा परिषद, शिवाजी चौक, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 02382-242970 जिल्हा परिषद, शिवाजी चौक, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही अध्यक्ष, जि.प. अध्यक्ष, जि.प. 02382-242910 जिल्हा परिषद, शिवाजी चौक, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक 02382-243245 एसपी कार्यालय, अंबेजोगाई रोड, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही पोलीस अधीक्षक पोलीस अधीक्षक 02382-243000 एसपी कार्यालय, अंबेजोगाई रोड, लातूर.