बंद

ई-निविदा :-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-ग्रामीण भागात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेद्वारे दर पत्रक मागविणे बाबत. .

ई-निविदा :-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-ग्रामीण भागात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेद्वारे दर पत्रक मागविणे बाबत. .
शीर्षक तारीख View / Download
ई-निविदा :-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-ग्रामीण भागात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेद्वारे दर पत्रक मागविणे बाबत. . 04/04/2022 पहा (96 KB)