बंद

जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालय लातूर अधीनस्त राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत मेटल क्राऊन व पी एफ एम क्राऊन बनवून घेण्यासाठी व डेंटल लॅब निश्चित करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबतची नोटीस प्रकाशित करणे बाबत

जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालय लातूर अधीनस्त राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत मेटल क्राऊन व पी एफ एम क्राऊन बनवून घेण्यासाठी व डेंटल लॅब निश्चित करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबतची नोटीस प्रकाशित करणे बाबत
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालय लातूर अधीनस्त राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत मेटल क्राऊन व पी एफ एम क्राऊन बनवून घेण्यासाठी व डेंटल लॅब निश्चित करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबतची नोटीस प्रकाशित करणे बाबत 12/11/2020 पहा (769 KB)