बंद

किल्लारी भुकंप 1993

भूकंपाचे मानवी नुकसान
प्रतिमा पहा सन 1993 मध्ये भूकंपाचे मानवी नुकसान