बंद

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास दरपत्रक सादर करणेबाबत

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास दरपत्रक सादर करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास दरपत्रक सादर करणेबाबत

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास संगणक साहित्य, टोनररिफिलिंग व इतर संगणकीय दुरुस्ती व किरकोळ वस्तूचा पुरवठा कामाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत

19/06/2018 25/06/2018 पहा (2 MB)