बंद

PIL 34/2017 मधील प्रकरणात मा. उच्चक न्यायालयाचे दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपञकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबतची माहिती

PIL 34/2017 मधील प्रकरणात मा. उच्चक न्यायालयाचे दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपञकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबतची माहिती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
PIL 34/2017 मधील प्रकरणात मा. उच्चक न्यायालयाचे दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपञकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबतची माहिती

PIL 34/2017 मधील प्रकरणात मा. उच्चक न्यायालयाचे दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेल्या परिपञकानुसार करावयाच्या कार्यवाही बाबतची माहिती

  1. लोकाअदालत मधील प्रकरणाची जेष्ठता यादी
  2. कलम 18  खालील प्रकरणाची जेष्ठता यादी
20/10/2018 31/12/2018 पहा (316 KB) निधी मागनी यादी कलम18 च्या अंतर्गत (595 KB)