बंद

उप जिल्हाधिकारी (पुरवठा)

नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.


पदनाम : उप जिल्हाधिकारी (पुरवठा)
दूरध्वनी : 02382-223506