बंद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.

जिल्हा परिषद, शिवाजी चौक, लातूर.


पदनाम : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
दूरध्वनी : 02382-242970