बंद

निवडणूक विभाग

नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक: १८००-२२-१९५०

विभागाविषयी

 • शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग
 • कार्यालय प्रमुख- जिल्हाधिकारी,लातूर
 • विभाग प्रमुख- उपजिल्हा निवडणुक अधिकारी ,लातूर
 • कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त़ – सामान्य़ प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई-32
 • कार्यक्षेत्र – लातूर जिल्हा
 • कार्य – भारत निवडणुक आयोगाच्या निवडणुक संबंधातील सर्व कामे करणे

शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग

 • शाखेचे नाव – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर
 • मंत्रालयीन खातेअंतर्गत – राज्य़ निवडणूक आयोग, महाराष्ट़ ( ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग अंतर्गत )
 • विभाग प्रमुख- जिल्हाधिकारी लातूर
 • विभाग अधिकारी – प्रभारी अधिकारी, ग्रामंपचायत ( नि.ऊ.जि.)
 • शाखेची माहिती – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, निवडणुक विषयी घेण्यात येणारे सर्वे कामे या विभागात पार पाडली जातात.
 • शाखा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल -ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका
 • ग्रामपंचायत पोट निवडणुका
 • जि.प.पं.स सार्वत्रिक निवडणुका
 • जि.प.पं.स. पोट निवडणुका
 • महाराष्ट़ ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, महाराष्ट़ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार निवडणूकीचे कामकाज पार पाडले जा

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 20.10.२०१९ -3(236-अहमदपूर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 19.10.२०१९ -2(235-लातूर शहर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 18.10.२०१९ -3(234-लातूर ग्रामीण )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 15.10.२०१९ -1 (235-लातूर शहर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 14.10.२०१९ -2 (236-अहमदपूर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 11.10.२०१९ -1 (236-अहमदपूर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 14.10.२०१९ -2 (234-लातूर ग्रामीण )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 11.10.२०१९ -1 (235-लातूर शहर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 11.10.२०१९ -1 (235-लातूर शहर )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 10.10.२०१९ -1 (234-लातूर ग्रामीण ).

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 10.10.२०१९ -1 (234-लातूर ग्रामीण )

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. ०३.०४.२०१९

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. ०९.०४.२०१९

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. १७.०४.२०१९ -१

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. १७.०४.२०१९ -२

मतदार यादी

उमेदवारांची शपथपत्रे

महत्वाची संकेतस्थळे

विभागांतर्गत कामे

शाखा / विभागा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचा तपशिल

लोकसभा , विधानसभा, विधानपरिषद, अमरावती शिक्षक मतदार संघ, पदवीदर मतदार संघ व जिल्हा नियोजन समिती यांच्या निवडणुका घेणे.
भारत निवडणुक आयोगाकडील कामे, मतदार यादया तयार करणे, मतदार ओळखपत्र देणे इत्यादी.