बंद

संजय गांधी योजना विभाग

इंदीरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन

पात्र लाभार्थी – केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या निकषांनुसार राज्यातील द्रारीद्रय…

तपशील पहा

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन अनुदान योजना

पात्र लाभार्थी – राज्यातील 65 व 65 वर्षावरील निराधार वृध्द…

तपशील पहा

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

पात्र लाभार्थी – सर्वसाधारणपणे समाजातील निराधार व्यकती म्हणजे ज्या व्यकती…

तपशील पहा